Чемпионатым зыфагъэхьазыры

ЗекIонымкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэу Олег Сафоновым футболымкIэ Дунэе чемпионатэу 2018-рэ илъэсым Урысыем щыкIощтым иинфраструктурэ зэрэхьазырыр къыIуагъ.

— Чемпионатым изыфэгъэхьазырын тишъыпкъэу тыпылъ, зэшIохыгъэхэ Iофэу тиIэри бэ. IофшIэнхэр зэкIэ зэрэдгъэнэфагъэхэм тетхэу лъытэгъэкIуатэх. Къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкIыщт цIыфхэр гупсэфэу футболым зэреплъынхэу ящыкIэгъэ инфраструктурэр дгъэпсыгъахэ, — къыIуагъ ащ.

Урысыем икъэлэ 11-мэ футболымкIэ зэнэкъокъухэр ащыкIощтых, тыдэкIи стадионхэр ащагъэкIэжьых е кIэу ащашIых. Джащ фэдэу хьакIэщхэм япчъагъи хагъахъо. О. Сафоновым къызэриIорэмкIэ, хьакIэхэр зэрагъэтIысхьанхэ пае къэнэщтхэп. Дунэе чемпионатыр окIофэкIэ футболым еплъыщтхэр урысые визэ ямыIэу тихэгъэгу къихьанхэу фитыныгъэ В. Путиным аритыгъ. Ащ къыщегъэжьагъэу Москва ихьакIэщхэм яномерхэм азыныкъом ехъу ахэм пэшIорыгъэшъэу аубытыгъах.