ЦIыф зэхахьэхэм мэхьанэшхо яI

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ къулыкъухэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ министрэхэм я Кабинет фигъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэм, джырэ уахътэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ системэу «Мир» зыфиIорэм республикэ хэбзэ къулыкъухэр техьагъэх. Джырэ уахътэм анахь мэхьанэшхо зэратырэр ыкIи пытагъэ хэлъэу зылъыплъэхэрэр зянэ-зятэ зимыIэжьхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн ары. Мыщ пэIухьащт сомэ миллиони 146,7-р афатIупщыгъ.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, мы илъэсым зянэ-зятэ зимыIэжь нэбгыри 170-мэ псэупIэхэр аратыщтых, ахэм ащыщэу 145-мэ яфэIо-фашIэхэр гъэцэкIагъэхэ хъугъэ, адрэ къэнагъэхэм джырэблагъэ фэтэрхэр афащэфыщтых.

— Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм ипрограммэ республикэм щыгъэцэкIэгъэным амалэу тиIэр зэкIэ етхьылIэн фае. Ащ дакIоу шIуагъэ къытэу ахъщэр дгъэфедэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Адыгеим ипащэхэм анахьэу анаIэ зытетхэм ащыщых сэкъатныгъэ зиIэхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэныр ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, мы илъэсым къыкIоцI унэгъо ныбжьыкIэ

264-мэ субсидиехэр атырагощагъэх. Къихьащт 2018-рэ илъэсым мы программэм пэIуагъэхьащт мылъкур нахьыбэ ашIын гухэлъ щыI. Джырэ уахътэм ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ министерствэмрэ муниципальнэ образованиехэмрэ зэгъусэхэу социальнэ тынхэр зытефэн фэе унэгъо ныбжьыкIэхэм яспискэ зэхагъэуцо.

АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэсэу тызыхэтым имэзи 10-м республикэ бюджетым ихахъохэр сомэ миллиарди 9,9-м ехъугъ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр сомэ миллион 651-кIэ нахьыб. Гухэлъэу щыIэр проценти 105-м ехъукIэ гъэцэкIагъэ хъугъэ. Республикэ ыкIи муниципальнэ хэбзэ къулыкъухэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным, шъолъырым имуниципалитетхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм иIофыгъо атегущыIэхэ зыхъукIэ, общественностыр ащ къыхэгъэлэжьэгъэным, цIыф зэхахьэхэм язэхэщэн, нэмыкI лъэныкъохэми IофшIэгъу зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ мыщ дэжьым анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр зэхахьэу зэхащэхэрэм къадыхэлъытагъэу хабзэм икъулыкъухэр цIыфхэм зэIухыгъэу адэгущыIэнхэмкIэ IофшIэныр гъэлъэшыгъэн зэрэфаер ары.

— ЦIыфхэм адытиIэ зэIукIэгъухэр сыдэу щытми зэхэтщэнхэ е зэхахьэхэр псэупIэ-

хэм япащэхэм Iофэу ашIагъэм язэфэхьысыжьхэр къызщашIырэ чIыпIэу щытынхэр тэрэзэп. ЦIыфхэм къытаIорэм тедэIуным, ахэм яеплъыкIэхэр къыдэтлъытэхэзэ Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэм, хэкIыпIэхэм тяусэным мэхьанэшхо яI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ ыкIи республикэ ведомствэхэм япащэхэр ыкIи яспециалистхэр зыхэлэжьэщтхэ цIыф зэхахьэхэр зыщыкIощтхэ мафэхэр ащ фэгъэзэгъэ къулыкъухэм агъэнэфэнхэу республикэм ипащэ пшъэрылъ афишIыгъ. Джащ фэдэу районхэм ащыкIощт мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм ащыщхэм ежь Адыгеим и ЛIышъхьи ахэлажьэзэ ышIыщт.

Муниципальнэ псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан, мэкъумэщ чIыгухэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм ягъэцэкIэжьынхэр ухыжьыгъэнхэм, нэмыкI Iофыгъохэми къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.