ЦIыфхэр хэмыкIодэнхэм пай

Къалэу Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ лъыплъэн ыкIи пэшIорыгъэшъ IофшIэнымкIэ ячIыпIэ подразделение икъу­тамэ муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» къызэлъиубытырэ чIыпIэхэм Iофтхьабзэу «Унэхэм ягъэ­фэ­бэн» зыфиIорэр ащегъэцакIэ. Бжыхьэ-кIымэфэ лъэ­хъаным социальнэ мэхьанэ зиIэ ыкIи цIыфхэр зыщыпсэухэрэ унэхэр нахь ухъумэгъэнхэр, ма­шIом ахэм закъыщимы­штэным ыкIи цIыфхэр хэ­мыкIодэнхэм анаIэ атырагъэтыныр ары а Iоф­тхьабзэм къыдилъытэрэ гухэлъ шъхьаIэр. Котельнэхэр ыкIи нэмыкI псэуа­лъэхэу унэхэм ягъэ­фэбэн епхыгъэхэр Урысые Федерацием ихэбзэгъэ­уцугъэ къызэрэди­лъытэрэм тетэу хьазыр­хэмэ е мыхьазырхэмэ ауплъэкIущтых.

УплъэкIунхэм афэхъу-рэ кIэуххэм ялъытыгъэу, Урысые Федерацием ихэ­бзэгъэуцугъэ къыдилъы­тэрэ шапхъэхэр зыукъо­хэрэр агъэпщынэщтых.

Р. А. Кушъу.
Урысыем и МЧС ­Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышI, хэгъэгу ­кIоцI къулыкъум икапитан.