ЦIыфхэр рагъэблагъэх

2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 12-м сыхьатыр 12-м къыщегъэжьа­гъэу пчыхьэм 8-м нэс АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Александр Курпас цIыфхэр ригъэблэгъэщтых.

Iофтхьабзэр ГъэIорышIапIэр зычIэт унэм щыкIощт. Зыдэщытыр: урамэу Индустриальнэр, 2а.

ПэшIорыгъэшъэу зяжъугъэтхын шъулъэкIыщт телефонэу 8(8772)59-61-44-мкIэ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапI.