ЦIыфхэр рагъэблагъэх

Адыгэ Республикэм ипрокурор иунашъокIэ ащ иIэпыIэгъоу КIыкI Исмахьилэ, федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэгъэнымкIэ прокуратурэм иотдел ипащэу Николай Дорофеевыр ыкIи ащ игуадзэу Олеся Пешко къатыбэу зэтет унэхэм яшIынкIэ мылъкоу агъэфедэрэр хэбзэгъэуцугъэм дештэмэ зэхафынэу цIыфхэр рагъэблагъэх.

ДэкIыгъо Iофтхьабзэр щыкIощт Тэхъутэмыкъое район прокуратурэм гъэтхапэм и 13-м сыхьатыр 11-м къыщегъэжьагъэу 13-м нэс.

Мы Iофыгъом епхыгъэу гъэтхапэм и 19-м, сыхьатыр 11-м къыщегъэжьагъэу 13-м нэс Мыекъопэ прокуратурэм цIыфхэр рагъэблэгъэщтых.