ЦIыфхэр аркъ нэпцIым щыухъумэгъэнхэ фае

ПравопорядкэмкIэ зичэзыу зэхэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ ыкIи дин зэмызэгъыныгъэхэр республикэм къимытэджэнхэмкIэ, хэбзэгъэуцугъэм димыштэрэ акциехэм ныбжьыкIэхэр ахэщагъэхэ мыхъунхэмкIэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофшIэн зэрагъэпсырэм шIуагъэу къытырэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантIэ Мурадинрэ муниципальнэ образованиеу «Красногвардейскэ районым» иадминистрацие ипащэу Осмэн Альбертрэ.

БрантIэ Мурадин къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2017-рэ илъэсыр къызихьагъэм щыублагъэу лъэпкъ ыкIи дин зэмызэгъыныгъэ республикэм къихъухьагъэу агъэунэфыгъэп. Ау лъэпкъи 100-м ехъу зыщыпсэурэ шъолъырым мы лъэныкъомкIэ зэмызэгъыныгъэ къитэджэн зэрилъэкIыщтыр къыдалъытэзэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, общественнэ организациехэм, нэмыкI ведомствэхэм яIофшIэн нахь агъэлъэшын зэрэфаем къыкIигъэтхъыгъ.

Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным, ныбжьыкIэхэм азыфагу зэмызэгъыныгъэ къимытэджэным фэIорышIэрэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэхэрэр къыIуагъ нэужым гущыIэр зыштэгъэ Осмэн Альберт. Джащ фэдэу курдхэр зыдэсхэ къоджэ псэупIэхэм ащэIэх, ахэр тищыIэныгъэ, тикультурэ хэгъэгъозэгъэнхэм анаIэ тет, миграциемкIэ хэбзэгъэуцугъэр амыукъоным мэхьанэшхо раты.

— Кощын IофхэмкIэ хэбзэгъэуцугъэм къыдилъытэрэ шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм яIоф пытагъэ хэлъэу тыкъекIолIэн фае. ТицIыфхэр зэкIэ тизэфэдэх, зэхэдз тиIэп, ау Урысыем изаконхэр, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр зыукъохэрэм атефэрэ пшъэдэкIыжьыр ядгъэхьыным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Хэбзэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнымкIэ системэм илъэныкъо шъхьаIэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм, ащкIэ хабзэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм шIуагъэу къытырэм епхыгъэу къэгущыIагъ общественнэ рэхьатныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ полицием ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, оперативнэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным фэшI народнэ дружинникхэм ыкIи общественнэ объединениехэм яамалхэр къызфагъэфедэх. Мыщ фэдэ структурэхэр муниципальнэ образованиехэм ащызэхащагъэх. Мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащагъэуцурэ видеокамерэхэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ зэрэхъурэр. 2016-рэ илъэсыр пштэмэ, мы техническэ пкъыгъохэм яшIуагъэкIэ хэбзэукъоныгъэ 1193-рэ къыхагъэщыгъ, бзэджэшIэгъи 4 зэхафыгъ. Джырэ уахътэм шъолъырым иавтомобиль гъогухэм мыщ фэдэ стационар комплекс 36-рэ атет. БлэкIыгъэ илъэсым видео ыкIи сурэт тезыхырэ камерэхэм сомэ миллион 57-рэ зытефэрэ административнэ хэбзэукъоныгъэ мини 103-м ехъу къыхагъэщыгъ. КъызэкIагъэкIожьын алъэкIыгъэр сомэ миллион 35-м ехъу. Полицием икъулыкъушIэхэм профилактикэм ылъэныкъокIэ Iофышхо ашIэ нахь мышIэми, республикэм иобщественнэ чIыпIэхэм ащызэрахьэгъэ бзэджэшIагъэхэр процент 11,8-кIэ нахьыбэ хъугъэ, ащ дакIоу урамхэм, паркхэм ыкIи скверхэм ащагъэунэфыгъэ бзэджэшIагъэхэм процент 51,5-рэ ахэхъуагъ. Хэбзэгъэуцугъэр зыукъуагъэхэм янахьыбэр ешъогъагъэх.

А. Федосеевым анахьэу ынаIэ зытыридзагъэхэм ащыщ ешъуагъэу рулым кIэрытIысхьэхэрэм япчъагъэ зэрэбэр. Адыгеим игъогухэм къатехъухьэгъэ я 9-рэ хъугъэ-шIагъэ пэпчъ лажьэ зиIэр ешъуагъэу автомобилыр зезыфэхэрэр арых. Мы илъэсыр къызихьагъэм щыублагъэу мыхэм апкъ къикIыкIэ тигъогухэм аварие 11 къатехъухьагъ, ахэм нэбгыри 3 ахэкIодагъ, нэбгырэ 16-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ профилактическэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэщтхэр, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм, анахьэу ешъуагъэу рулым кIэрытIысхьэхэрэм пшъэдэкIыжь зэрарагъэхьыщтыр докладыр къэзышIыгъэм къыIуагъ.

Аркъ нэпцIыр ыкIи наркотикхэр зыщэхэрэр хэбзэухъумакIохэм къыхагъэщызэ, ахэм пшъэдэкIыжь арагъэхьын зэрэфаер къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм.

— Аркъ нэпцIыр зыщэрэ цIыфхэр, тучанхэр муниципалитетхэм, къоджэ псэупIэхэм япащэхэм дэгъоу ашIэнхэ фае. Джащ фэдэу чэщырэ шъон пытэхэр IуамыгъэкIыным лъыплъэгъэным мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ мы уахътэр ары нахьыбэрэмкIэ бзэджэшIагъэхэр зыщызэрахьэхэрэр. Мыщ дэжьым къыхэзгъэщынэу сызыфаер зы — зыми пэрыохъу тыфэхъунэу е иIофшIэн къызэтедгъэуцонэу пшъэрылъ зыфэдгъэуцужьырэп, ау тицIыфхэм ярэхьатныгъэ, ящынэгъончъагъэ ыкIи япсауныгъэ къэтыухъумэным пытагъэ хэлъэу тыкъекIолIэщт, законыр зыукъохэрэм атефэрэ пшъэдэкIыжьыр ядгъэхьыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

БзэджэшIагъэхэм зэрарэу къахьыгъэр къызэкIэгъэкIожьыгъэнымкIэ хьыкумым унашъоу ышIыгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм иIофыгъуи комиссием хэтхэр тегущыIагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. Джащ фэдэу 2017-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо Iоф зэрашIэщтым иплан къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх ыкIи ар аштагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.