Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат гумэкIыгъо зиIэ цIыфхэр тыгъуасэ ригъэблэгъагъэх. Приемым хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м ипрокурор ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIыкI Исмахьилэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, муниципаль-нэ образованиехэм япащэхэр.

Нэбгыритфымэ ялъэIухэр е ягумэкIыгъохэр КъумпIыл Мурат къыфагъэзагъэх. ГущыIэм пае, Тэхъутэмыкъое районым ит псэупIэу Дружнэм щыпсэурэ бзылъфыгъитIумэ яунэхэм машIом зыкъызэрэщиштэгъагъэм къыхэкIэу газрыкIуапIэм изэтегъэпсыхьанкIэ IэпыIэгъу къафэхъунхэу пащэхэм къялъэIугъэх. МашIом ыгъэфыкъогъэ унэхэм ящыкIэгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэнхэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэ муниципальнэ хабзэм икъулыкъухэм, Инэм къоджэ псэупIэм, депутатхэм зэрафэразэхэр бзылъфыгъэхэм ягущыIэ къыщаIуагъ. Район администрацием ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, псырыкIуапIэмрэ газрыкIуапIэмрэ унэхэм аращэнхэмкIэ муниципалитетыр IэпыIэгъу къафэхъущт. Джащ фэдэу ахъщэ IэпыIэгъу къыкIэлъэIоу КъумпIыл Мурат зыкъыфэзыгъэзэгъэ зыныбжь хэкIотэгъэ бзылъфыгъэм илъэIу фагъэцэкIэщт.

КъумпIыл Мурат зыкъыфэзыгъэзагъэхэм ягъусэхэу псэ-упIэхэм япащэхэр приемым къэкIуагъэх. ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэшIуахынымкIэ ахэр IэпыIэгъу афэхъух. Непэрэ мафэм ехъулIэу псэупIэхэм язытет зыфэдэм, муниципальнэ къулыкъум ипащэхэм яIофшIэн зэрифэшъуашэу агъэцакIэмэ КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ.

— ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр тлъэгъунхэмкIэ, ахэр зэшIохыгъэ хъунхэмкIэ Iофышхо шъогъэцакIэ, — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къоджэ псэупIэхэм япащэхэм закъыфигъазэзэ. — Мыщ фэдэ зэдэгущыIэгъу занкIэу обществэмрэ хабзэмрэ яIэр ыпэкIи лъыдгъэкIотэным тыпылъыщт.

Станицэу Джаджэм дэт гурыт еджапIэу N 3-м къэзыгъэплъырэ системэм гъэцэжьынхэр зэрищыкIагъэм къыхэкIэу IэпыIэгъум щыгугъэу АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зыкъыфагъэзагъ. Джэджэ районым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ гумэкIыгъо зэрэщыIэм щыгъуаз, чъыIэр республикэм къэмысызэ IофшIэнхэр аухынхэ гухэлъ яI. Джащ фэдэу Красногвардейскэ ыкIи Мыекъопэ районхэм яинфраструктурэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэри приемым къыщаIэтыгъэх.

Социальнэ мэхьанэ зиIэ гу-мэкIыгъохэм приемым зэращытегущыIагъэхэр, а пстэури дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ, мы чIыпIэ дэдэм структурэ зэфэшъхьафхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.