ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъущтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат тыгъуасэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэ­рылъ­хэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зилъэIу е зигу­мэкIыгъо къыфэзыгъэзэгъэ нэ­бгыриблымэ яIофыгъохэр мы мафэм зэшIохыгъэхэ хъугъэ. ГущыIэм пае, Джэджэ ­районым иселоу Сергиевскэм щыпсэурэ бзылъфыгъэу, зизакъоу са­быиплI зыпIурэм иунэ гъэцэ­кIэжьынхэр ришIылIэнхэмкIэ IэпыIэгъу къыфэхъунхэу па­щэхэм закъыфигъэзагъ. Район администрацием зэрилъы­тагъэмкIэ, псэупIэр аварийнэу щыт. КъумпIыл Мурат мы гу­мэкIыгъом социальнэ мэхьанэ зэриIэр къыхигъэщыгъ ыкIи ар дэгъэзыжьыгъэнымкIэ бзы­лъфыгъэм IэпыIэгъу зэрэфэ­хъущтхэр риIуагъ. АщкIэ район администрацием, профильнэ министерствэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.

Мыекъуапэ щыпсэурэ бзы­лъфыгъэу сабыибэ зиIэм къытефэрэ чIыгу Iахьыр къыраты­нымкIэ IэпыIэгъум щыгугъэу АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцакIэрэм зыкъыфигъэзагъ. Мыщ фэдэ унагъохэм яшIуагъэ арагъэкIыныр пшъэрылъ шъхьа­Iэу зэрэщытыр КъумпIыл Мурат къыхигъэщызэ, амалэу щы­IэмкIэ IэпыIэгъу зэрэфэхъущт­хэмкIэ бзылъфыгъэр ыгъэгу­гъагъ. Джащ фэдэу приемым къекIолIэгъэ нэбгыритIумэ чIыгу Iахьхэр ящыкIагъэхэу ­пащэм зыкъыфагъэзагъ. Зым унэе хъызмэтыр къызэIуихынымкIэ, адрэм былымхэр щихъунхэмкIэ чIыгур агъэфедэн гухэлъ яIэу къаIуагъ. Ахэм яIофхэр зэхэфыгъэнхэм фэшI ищыкIэгъэ унашъохэр ашIыщтых. Ти­къэлэ шъхьаIэ дэс бзылъфыгъэм Мыекъуапэ ирайон цIыкIоу Михайловым щыпсэухэрэм ясоциальнэ гумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэм иIофыгъо зэIу­кIэгъум къыщиIэтыгъ. Транспор­тыр къызыщыуцущт чIыпIэ­хэм ягъэпсын, псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, нэмыкI лъэны­къохэм язэшIохын ар къащыуцугъ. А пстэури дэгъэзыжьы­гъэнхэм анаIэ зэрэтыра­гъэ­тыщтыр КъумпIыл Мурат къы­Iуагъ, мы чIыпIэ дэдэм структурэ зэфэшъхьафхэм пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. 2016-рэ илъэсым апшъэ­рэ еджапIэр къэзыухыгъэ кIэлакIэм IофшIэпIэ чIыпIэ ымыгъотэу пащэхэм закъыфигъэзагъ, ащи IэпыIэгъу фэхъущтхэу раIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.