ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсыгъоу зыхэлажьэхэрэм бэрэ къащеIо псэупIэхэм ыкIи ахэм адэт щагухэм язэтегъэпсыхьан япхыгъэ Iофыгъохэр зэшIуахыхэ зыхъукIэ цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэлъытэгъэнхэ зэрэфаер.

Къэлэ ыкIи къоджэ администрациехэм япащэхэм общественнэ организациехэм, Народнэ фронтым яIофышIэхэр ягъусэхэу, цIыфхэм яупчIыжьыхэзэ, щагухэм адэтыщт псэуалъэхэр зыфэдэщтхэр, сабыйхэр зыщыджэгущтхэ чIыпIэхэр къыхахых.

Джащ фэдэу Мыекъопэ къэлэ паркри, щагухэри къэмышIэжьынхэу дэхэ дэдэ хъугъэх. Ар бэмэ къыхагъэщы ыкIи ащкIэ АР-м и ЛIышъхьэ цIыфхэр фэразэх.

Мыекъуапэ ирайон цIыкIоу «Михайлово» зыфаIорэм пчъагъэу зэтет унэу дэтхэм ащыщхэм ящагухэм язэтегъэпсыхьан бэмышIэу аухыгъ. Унэхэм ябысымхэр ащ бэрэ ежагъэхэми, джы щэгушIукIых, анахьэу кIэлэцIыкIухэр.

Зэтырагъэпсыхьэрэ щагухэм къадыхэлъытагъэх кIэлэцIыкIухэр зыщыджэгущтхэ площадкэхэу аужырэ шапхъэхэм адиштэхэрэр, машинэ гъэуцупIэхэр, лъэсрыкIо гъогухэр, нэмыкIхэри. Ащ нэмыкIэу щагу кIоцI-хэм къэзыгъэнэфыщт пкъыгъохэр, тIысыпIэхэр ыкIи хэкIыр зэратэкъощтхэр ащагъэуцух.

Михайловым иурам тет униплI зэхэтхэу номерхэу 4, 4а, 6, 6а зытетхэм ящагу изэтегъэпсыхьан епхыгъэ IофшIэнхэр шышъхьэIум ыкIэхэм рагъэжьэгъагъэх. Щагум изэтегъэпсыхьанкIэ мыщ щыпсэурэ цIыфхэм яеплъыкIэхэр ыкIи яшIоигъоныгъэхэр зэрэзэтемыфэхэрэм къыхэкIэу проектэу агъэхьазырыгъэр зэблахъужьын фаеу хъугъэ. Ащ пае тефэщтыри икIэрыкIэу къалъытэжьыгъ. Джырэ уахътэм ехъулIэу тхьапэхэр хьазырых, псэолъэшIхэм IофшIэныр рагъэжьэжьыгъ ыкIи зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм иуахътэ ехъулIэу пстэури аухыщт.

Мыекъопэ къэлэ администрацием къалэм изэтегъэпсыхьанкIэ иотдел ипащэу Сергей Сидоренкэм къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ къэралыгъо программэу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, Мыекъуапэ ирайон цIыкIухэм ащыщхэм ящагухэм язэтегъэпсыхьанкIэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох. ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытэхэзэ ахэм псэуалъэхэр ащагъэуцух.

— Мы илъэсым зэкIэмкIи пчъагъэу зэтет унэ 41-рэ зыдэт щагу 19 зэтедгъэпсыхьанэу щыт, мы уахътэм ехъулIэу щагу 11-мэ ыкIи общественнэ мэхьанэ зиIэ чIыпIитIумэ псэолъэшI IофшIэнхэр ащэкIох. ЧIыпIи 4-мэ IофшIэнхэр ащаухыгъэх, щагуи 5-мэ язэтегъэпсыхьан шIэхэу аухыщт. Программэм игъэцэкIэн зэкIэмкIи сомэ миллион 76,6-рэ пэIуагъэхьащт, мылъкур бюджет зэфэшъхьафхэм къахахыщт, — къыIуагъ С. Сидоренкэм.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм диштэу, щагухэм язэтегъэпсыхьанкIэ къагъэлъэгъогъэ дизайн-проектхэм афэгъэхьыгъэу общественнэ едэIунхэр зэхащагъэх, цIыфхэр упчIэжьэгъу ашIых, шэмбэт шIыхьафхэр рагъэкIокIых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, республикэм ипащэ бэмышIэу агъэкIэжьыгъэ мыщ фэдэ щагу заулэмэ ащыIагъ, IофшIэнхэр зэхэщагъэ зэрэхъугъэм уасэ фишIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм яеплъыкIэ мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытын фае. Ащ дакIоу унашъохэр ашIыхэ зыхъукIэ къэлэдэсхэри ащ нахь чанэу къыхэлэжьэнхэ, яшIоигъоныгъэхэр къыраIотыкIынхэ зэрэфаем къыкIигъэтхъыгъ.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.