ЦIыфхэм ярэхьатныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къаухъумэ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIхэрэм къафэгушIонэу мыщ къекIолIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ полицием зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми, анахьэу ветеранхэм, мэфэкIымкIэ къафэгушIуагъ. ЦIыфхэм ярэхьатныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къэухъумэгъэнымкIэ, республикэм общественнэ рэхьатныгъэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ илъынымкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм непэ Iофэу ашIэрэм осэшхо фишIыгъ.

— Непэ полицием иIофшIэн зэрэзэхищэрэ шIыкIэм бэкIэ елъытыгъ цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэнымкIэ планэу щыIэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыр. БзэджэшIагъэхэм тапэшIуекIоныр зэкIэми зэдытиIоф. Илъэс 25-м къыкIоцI гъэпсэф шъуимыIэу, зэрифэшъуашэу шъуипшъэрылъхэр зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI инэу тышъуфэраз. Мыщ дэжьым анахьэу къыхэзгъэщы сшIоигъор тиветеранхэр ары, республикэм щыIэ къулыкъур ылъэ теуцонымкIэ ахэм Iофышхо ашIагъ. Министерствэр зызэхащагъэм щыублагъэу къулыкъушIэ 710-мэ къэралыгъо тын лъапIэхэр къафагъэшъошагъэх. ГухэкI нахь мышIэми, къулыкъур ахьызэ нэбгырэ 65-мэ ядунай ахъожьыгъ, ахэм ащыщ Урысыем и ЛIыхъужъэу Артем Гармаш. Республикэм икIалэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр, ясэнэхьат зэрэфэшъыпкъагъэхэр тыгу илъыщт, яшIэжь дгъэлъэпIэщт. Ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным, терроризмэм ыкIи экстремизмэм, зэхэщэгъэ бзэджэшIэ купхэм апэшIуекIогъэнымкIи Iофышхо шъошIэ. Ащ дакIоу, гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр зэрэщыIэхэри дэгъоу къыжъугурэIо, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм шъунаIэ тет. Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуимэфэкIкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо, шъуиунагъохэм псауныгъэ пытэ арылъэу, гъэхъэгъакIэхэр шъушIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр зыфагъэшъошэгъэ къулыкъушIэхэм нэужым афэгушIуагъэх, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аратыжьыгъэх.

БзэджашIэхэм апэуцужьыхэзэ зыпсэ зыгъэтIылъыгъэ къулыкъушIэхэр къэзэрэугъоигъэхэм агу къагъэкIыжьыгъэх, зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.

АР-м и МВД ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантIэ Мурадинэ иIофшIэгъухэм, ветеранхэм къафэгушIуагъ. Министерствэр зыщызэхащэгъэ уахътэр къэралыгъомкIэ къинэу зэрэщытыгъэр, а илъэсхэм бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ зэрэхъугъагъэр, ащ къыхэкIыкIэ хэбзэухъумакIохэр гумэкIыгъуабэм зэряуталIэщтыгъэхэр къыхигъэщыгъ. Ау а пстэури къулыкъушIэхэм къызэранэкIын, яIофшIэн нахь агъэлъэшын зэралъэкIыгъэр кIигъэтхъыгъ.

— Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ IофышIэхэр непэ тиIэх, ащ дакIоу материальнэ-техническэ базэри зэтедгъэпсыхьагъ. Ащ ишIуагъэкIэ илъэсым къыкIоцI зэрахьэрэ бзэджэшIагъэхэм япроцент 70-рэ фэдиз зэхэтфын тэлъэкIы, нэмыкI къэгъэлъэгъонхэмкIи пэрытныгъэ зыIыгъхэм тащыщ. ЦIыфхэм цыхьэ къытфашIыным пае тиIофшIэн зэрифэшъуашэу тыкъекIолIэн, обществэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм тынаIэ атедгъэтын фае, — къыIуагъ БрантIэ Мурадинэ.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIхэрэм къафэгушIуагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, АР-м и

МВД иветеранхэм я Совет ипащэу ХъутIыжъ Азмэтрэ мыщ хэт Кукэнэ Муратрэ, нэмыкIхэри.

Чанэу Iоф зышIэрэ къулыкъушIэхэм ведомственнэ тын лъапIэхэр, медальхэр, щытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэм азыфагу щызэхащэгъэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх, анахь дэгъухэр щытхъу тхылъхэмрэ шIухьафтынхэмрэкIэ къыхагъэщыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.