ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм дэлажьэх

Мыекъопэ районым ит еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ащыщхэм мы мафэхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ащэкIох.

Ащ лъапсэ фэхъугъэр «Линие занкIэр» кIо зэхъум къэралыгъом ипащэ районым щыпсэурэ цIыфхэм ащыщхэр анахьэу зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ зызэрэфагъэзагъэр ары. Нэужым В. Путиныр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыIокIэм, цIыфхэм ялъэIу тхылъхэр зыдэлъ папкэр ащ къыритыжьыгъагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Мыекъопэ районым ит псэупIэ заулэмэ ащыIагъ ыкIи Iофхэм язытет зызыщегъэгъозэ нэуж гумэкIыгъоу щыIэхэм ядэгъэзыжьынкIэ гъогу картэм игъэцэкIэн фежьагъ.

Социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэу ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэращыкIохэрэр зэдгъэлъэгъу тшIоигъоу тыгъуасэ Мыекъопэ районым тыщыIагъ. Апэ тызэкIолIагъэр поселкэу Къурджыпс дэт еджапIэу N 6-р ары. Нафэ къызэрэтфэхъугъэмкIэ, еджапIэм иунашъхьэ изэблэхъун, тхьамэфитIу-щыкIэ къаухыщт. ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэр мыщ зэрэщыкIохэрэм къыхэкIэу кIэлэеджакIохэр еджапIэм къакIохэрэп. Нэужым языгъэпсэфыгъо уахътэ ахэр рагъэджэжьыщтых.

Къурджыпс гурыт еджапIэм ипащэу Андрей Бондаренкэм тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, еджапIэр 1965-рэ илъэсым ашIыгъ, ар кIэлэцIыкIу 320-мэ афытегъэпсыхьагъ, мы уахътэм ехъулIэу нэбгыри 191-рэ мыщ щеджэ. ЕджапIэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зырамышIылIагъэхэр бэдэдэ шIагъэ, ау ежьхэм якъарыукIэ илъэс къэс зыгорэхэр рашIэх. Арэу щытми, псэуалъэр непэрэ шапхъэхэм адиштэжьырэп. Классхэм язытет дэи, спортзалым иджэхашъо шъугъэ, унашъхьэм къыкIэщхы, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ещэлIагъэп.

— Илъэс 25 — 30-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, спортзалым гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIэгъагъэх. ЕджапIэр бгы чIэгъым зэрэчIэтым къыхэкIэу ощх къызещхыкIэ псыр спортзалым кIэлъадэ, ащ джэхашъор егъэшъу, дэпкъхэр егъэфыкъох. Спортзалхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр яшIылIэгъэнхэм епхыгъэ программэу 2017 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэм тыхэуцуагъ. Ау ащ темыжэу тикъарыукIэ джэхэшъо шъугъэ зырызхэр кIэхэмкIэ зэблэтэхъух, — къыIуагъ пащэм.

Джащ фэдэу еджапIэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, джыдэдэм шIомыкIкIэ ыкIи пхъэкIэ еджапIэр агъэплъы, ащ Iофхэр къегъэхьылъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ еджапIэм къызэкIом, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ращэлIэнэу ыгъэгугъагъэх. БэмышIэу ащ ипроект агъэхьазырыгъ, кIымафэм еджапIэр газкIэ агъэплъынэу мэгугъэх.

Поселкэу Цветочнэм дэт гурыт еджапIэу N 13-м спортзалыр зыхэтыгъэ псэуалъэу дэтыгъэр шапхъэхэм зэрадимыштэжьырэм ыкIи кIэлэцIыкIухэр чIэсынхэм ищынагъо зэрэщыIэм къыхэкIэу Iуахыжьыгъ. Ащ ычIыпIэ тренажерхэр зыхэтыщт спортплощадкэу щагум дашIыхьащтым пае тхылъхэр агъэхьазырых.

ЕджапIэм ипащэу Светлана Олейниковам къызэриIуагъэмкIэ, я 5 — 11-рэ классхэм арысхэр зыщеджэхэрэмрэ пэублэ еджапIэмрэ зэхахьэхэрэп, шъхьафэу щытых. Апшъэрэ классхэм афыхэхыгъэ спортзалыр 1980-рэ илъэсхэм ашIыгъагъ. 1990-рэ илъэсхэм къэзыгъэфэбэрэ системэр къызыIуетхъым, псэуалъэр ыгъэфыкъуагъ, ышъхьэ псыр къыкIэщхыщтыгъ. Ащ къыхэкIэу зэхэоным ищынагъо щыIэ хъугъагъэ ыкIи комиссием ар аварийнэкIэ ылъытагъ, нэужым ар акъутэжьынэу унашъо ашIыгъ. КIэлэцIыкIухэр щагум дэт площадкэм кIымафэм еджэпIэ кIоцIым физкультурэр ащарагъэхьыщтыгъэ. Спортзалым ишIын ахъщэшхо зэрэтефэрэм къыхэкIэу ар еджапIэм фызэшIокIыщтыгъэп.

— ТиеджапIэ щеджэрэ пшъэшъэжъыем лъэIу тхылъкIэ В. Путиным ышIыгъэ «Линие занкIэм» зыфигъэзагъ. Ащ ыужи поселкэм щыпсэухэрэм ащыщхэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат дэжь щыIагъэх. Нэужым ежь ышъхьэкIэ къакIуи Iофхэм зазыщегъэгъуазэм, гумэкIыгъоу, щыкIагъэу тиIэхэр дагъэзыжьынхэу тыкъыгъэгугъагъ,— еIо С. Олейниковам. — Мары, зэриIуагъэм фэдэуи, Iофхэр мэкIэ-макIэу лъэкIуатэх. УблэпIэ еджапIэм ышъхьэ тфызэблахъугъ. Джыри апшъэрэ классхэм арысхэр зыщеджэхэрэ еджапIэм ишъхьаныгъупчъэхэр тфызэблэхъунхэу, щагум асфальт далъхьанэу тыкъагъэгугъагъ.

Мы мафэм ехъулIэу апшъэрэ классхэм кIэлэеджэкIуи 130-рэ, ублэпIэ еджапIэм нэбгырэ 59-рэ ащеджэх.

Мыекъопэ районым ит псэупIэу Первомайскэм дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Теремок» зыфиIорэми етIупщыгъэу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр щэкIох. Унэр 1975-рэ илъэсым ашIыгъ, ащ къыщегъэжьагъэу игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зыкIи рашIылIагъэхэп. Мы IыгъыпIэм сабый 67-рэ чIэс.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ипащэу Татьяна Старицкаям къызэриIуагъэмкIэ, ощхышхохэр зыщыIэхэрэ лъэхъаным учреждением ищагу псыр дэуцо, шIоипс илъэдапIэм къыпихырэ мэ Iаем учIигъэсыжьырэп, сабыйхэм япсауныгъэкIи ар щынагъоу щыт.

IыгъыпIэм иджэхашъо зэрэшъугъэм къыхэкIэу ратхъыжьыгъ. Ащ кафель ралъхьанэу агъэхьазырыгъ. Ащ нэмыкIэу псэуалъэм ышъхьэ зэблахъугъ. Зэрагъэфэбэрэ системэр ыкIи псырыкIуапIэр зэблэхъугъэнхэм фэшI проектыр агъэхьазыры. Ащ нэмыкIэу шIоипсыр зэрыкIощтыр, котельнэр гъэкIэжьыгъэнхэ фае.

Поселкэу Каменномостскэм дэт гурыт еджапIэу N 7-м ублэпIэ еджапIэу дэтым ышъхьэ зэблахъугъ. «Псыунэ фабэкIэ» заджэхэрэ псэуалъэр кIэу ашIы, ащ чIэтыщт псэуалъэхэр ащэфыгъэх, мы мафэхэм ащ плиткэ ралъхьащт.

ЕджапIэм ипащэу Ольга Репниковам къызэриIуагъэмкIэ, къоджэ псэупIэхэм адэт еджапIэхэм алъэныкъокIэ гъэсэныгъэм иучреждение анахь дэгъу 300-мэ мыр ахэфагъ. Гъэсэныгъэ дэгъу еджакIохэм зэрэрагъэгъотыщтым кIэлэегъаджэхэр яшъыпкъэу дэлажьэх. Ар къеушыхьаты мыщ щеджэрэ кIэлэеджакIохэр ренэу олимпиадэхэм зэрахэлажьэхэрэм, чIыпIэ дэгъухэр къызэрэщахьыхэрэм.

Ольга Репниковар АР-м и ЛIышъхьэ, джащ фэдэу Мыекъопэ район администрацием ипащэ зэрафэразэхэр къыкIигъэтхъыгъ. Амал зэриIэу, алъэкIыщтымкIэ яшIуагъэ еджапIэм къырагъэкIы.

ЕджапIэм щыкIагъэу иIэхэм ядэгъэзыжьын ны-тыхэр къыхагъэлажьэхэ зэрэмыхъущтыр АР-м и ЛIышъхьэ ренэу къыкIегъэтхъы. Ащ пае ищыкIагъэ хъумэ, спонсорхэр къыхигъэлажьэхэзэ, еджапIэхэм ящыкIагъэр арагъэгъоты.

КIАРЭ Фатим.