ЦIыфхэм агу къинэжьынэу зэхэщэгъэн фае

Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 28-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэзэгъэ зэхэщэкIо комитетым изэхэ­сыгъоу джырэблагъэ щыIагъэр видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ ащ итхьаматэу, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м иминистерствэхэм ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэр,
къа­лэхэм ыкIи районхэм япащэхэр, зэхэщэкIо комитетым хэтхэр. МэфэкIым изыфэгъэ­хьазырын, пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм, нэмыкI лъэныкъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущы­Iагъэх.

Александр Наролиным зэ­хэсыгъом псалъэ къыщишIызэ, республикэм и Мафэ зэрифэшъуашэу хэгъэунэфыкIыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ, ащкIэ ведомствэхэм, къулыкъухэм, муниципалитетхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Джащ фэдэу мэфэкIыр щынэгъончъэным зэхэщакIохэм анаIэ тырагъэтын зэрэфаер къыкIигъэтхъыгъ.

— Мы мэфэкIым тицIыфхэр зэрепхых, зыкIыныгъэ къахелъхьэ. Арышъ, шъолъырым щызэхэтщэщт Iофтхьабзэхэр мыщ щыпсэухэрэм, тихьакIэхэм агу къинэжьыным тыпылъыщт. Ащ нэмыкIэу, республикэм икъа­лэхэм ыкIи ирайонхэм зэкIэми мэфэкI площадкэхэр нахьыбэу къащызэIухыгъэнхэ фае, — ­къыIуагъ Премьер-министрэм.

МэфэкIым изыфэгъэхьазырынкIэ, ащ къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэу зэхащэщтхэмкIэ гухэлъэу щыIэхэм къатегущыIагъ АР-м лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Ко­митет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мэфэкIым зэкIэмкIи Iофтхьэбзэ 39-рэ къыдыхэлъытагъ, ахэр чъэпыогъум и 1-м къыщегъэ­жьагъэу и 5-м нэс рагъэкIокIыщтых. Мы мафэхэм культурнэ-зэхэхьэ Iофтхьабзэхэр, къэгъэлъэгъонхэр, спорт зэнэкъо­къухэр, концертхэр, нэмыкIхэр зэхащэщтых. Республикэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр чъэпыогъум и 4-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIощт. Джащ фэдэу рес­публикэм имэфэкI хахьэу урыс ыкIи адыгэ культурэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр гупчэ паркым щыкIощтых. МэфэкI Iофтхьабзэм АР-м ыкIи ткъош республикэхэм яартистхэр хэлэжьэщтых. Анахь шIу­хьафтын шъхьаIэу хъущтыр урысые эстрадэм иартист цIэ­рыIо къызэрэрагъэблэгъэщтыр ары. Джащ фэдэу бэмэ якIасэ хъугъэ мэшIоустхъухэр огум дафыещтых.

Зэхэщэн Iофхэм апэIухьащт мылъкур республикэ бюджетым къытIупщыщт. Тикъэлэ шъхьаIэ дакIоу муниципалитетхэм, псэупIэхэм мэфэкIыр аща­хагъэунэфыкIыщт, Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр ащыкIощтых.

АР-м и Мафэ ихэгъэунэфыкIынкIэ культурнэ Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм къатегущыIагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ольга Гавшинар. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, чъэпыогъум и 3-м къыщегъэ­жьагъэу и 5-м нэс «Мир Кавказу» зыфиIорэ фестивалыр Мыекъуапэ щыкIощт. Ащ шъо­лъыр 19-мэ къарыкIыгъэ хьа­кIэхэр хэлэжьэщтых. Тикъэлэ шъхьаIэ имызакъоу, хьакIэхэр республикэм ирайонхэм ара­гъэблэгъэщтых, ахэм ащыкIощт Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтых. МэфэкI Iофтхьабзэхэр дахэу рекIокIынхэмкIэ министерствэм, муниципалитетхэм Iофышхо ашIэ.

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат мэфэкIым епхыгъэу шы-спорт зэнэкъокъоу зэхащэщтхэм къатегущыIагъ.

— Iофтхьабзэу зэхатщэхэрэм спорт еджапIэхэм ачIэсхэр, ныбжьыкIэхэр, спортым пыщагъэхэр, общественностыр къахэгъэлэжьэгъэнхэр, тирес­публикэ щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм а пстэури шIукIэ агу къинэжьыныр пшъэрылъ шъхьаI, — къыIуагъ Александр Наро­линым.

МэфэкIыр щынэгъончъэу рагъэкIокIыным зэрэфэхьа­зырхэр къыIотагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ общественнэ рэхьатныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевым.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.