Цыхьэу къафашIырэм хэхъуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зыIукIагъэхэм ащыщ цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэ Анатолий Осокиныр.

2018-рэ илъэсым мы структурэм зыкъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэм яIофыгъохэр зэхэфыгъэхэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэр ары анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Шъолъырым щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр республикэм ихэбзэ къулыкъу­хэм псынкIэу къазэралъигъэIэс­хэрэмкIэ, зэпхыныгъэ дэгъу зэ­­радыриIэмкIэ омбудсменым зэрэфэразэр АР-м и ЛIышъхьэ пэублэм къыхигъэщыгъ.

— Шъо шъуалъэныкъокIэ къи­кIыхэрэ Iофыгъуабэхэу зи­зэ­шIохын тыхэлэжьэн тлъэкIыщт­хэмкIэ зыкъытфэшъогъазэ. Рес­публикэм щыпсэухэрэм зэпхыныгъэ адытиIэным изы амалэу теплъы уполномоченнэм иаппарат. IофшIэным мыщ фэдэ екIолIакIэ зэрэфышъуиIэмкIэ тышъуфэраз. Ащ ишIуагъэкIэ цIыфхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъуабэ зэшIотхын тэлъэкIы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Анатолий Осокиным къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым гъогогъу 610-рэ цIыфхэм за­къыфагъэзагъ. НахьыбэрэмкIэ ахэр зыгъэгумэкIыхэрэр псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ фитыны­гъэу яIэхэр укъуагъэхэ зэрэхъурэр ары. Мыщ дэжьым анахь шъхьа­Iэу зигугъу къышIыгъэр сэкъатныгъэ зиIэхэ сабыйхэм, уна­гъохэу мы купым къыхиубы­тэхэрэр зэрысхэм яфитыны­гъэхэр зэтегъэуцожьыгъэнхэр ары. Джащ фэдэу коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зэрафагъэца­кIэхэрэм, экологием, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ яфитыны­гъэхэр укъуагъэхэ зэрэхъухэ­рэм, нэмыкI Iофыгъохэм япхыгъэ дэо тхылъхэр къаIэкIахьэх.

— Ыпэрэ илъэсхэр пштэхэмэ, зыкъытфэзыгъазэхэрэмкIэ гъот макIэ зэряIэм иIофыгъо анахь шъхьаIэу щытыгъэмэ, джы ахэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ. Мыщ дэжьым мэхьанэшхо зиIэу къэпIон плъэкIыщтыр цIыф­хэм республикэм ихэбзэ къулыкъухэм цыхьэу афашIырэм зэрэхэхъуагъэр ары, — къыIуагъ А. Осокиным.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэм къыIэты­гъэхэ гумэкIыгъохэм ахэплъэщтых, ахэр зэхэфыгъэнхэмкIэ профильнэ ведомствэхэм пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр афишIыщтых.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.