Цифрэ шIыкIэ къэтыным шъуфэхьазыра?

ЫпэкIэ телевизорхэм къызэрагъэлъагъощтыгъэ шIыкIэр (аналогыр) щымыIэжьэу, цифрэ къэтыным игъорыгъозэ Урысыем ишъолъырхэр тыращэх. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, мэкъуогъум и 3-м къыщегъэжьагъэу аналог телекъэтыныр Адыгеим щы­зэпагъэущт.

Федеральнэ программэу «Раз­витие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу цифрэ къэты­ным икъэралыгъо сеть Адыгеим щагъэпсыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ, республикэм щыпсэурэ процент 90-р мультиплекситIуми яплъынхэ амал щыI. Ащ пае приставкэхэр къызIэкIагъэхьанхэу щыт.

Цифрэ къэтын шIыкIэм телевидениер зэрэтехьэрэм шIо­гъабэ пылъ: макъэри сурэтхэри зэхэугуфыкIыгъэхэу къыгъэлъэ­гъощтых, пэрыохъухэр иIэщтхэп, каналыбэ къыубытыщт, чIыпIэ телевидением шъуеплъын амал шъуиIэщт, ыпкIэ шъутыщтэп (канал 20-м), къэзыубытырэ пкъыгъом игъэфедэн Iэрыфэгъу. Ащ дакIоу, цифрэ шIыкIэм зытехьэхэм передатчикхэм япчъагъэ бэкIэ нахь макIэ зэрэхъугъэм къыхэкIэу электроэнергиеу жъугъэкIодыщтыгъэм къыщыкIэщт.

Тигъэзет къызэрэхиутыгъа­гъэу, къихьащт илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу телевизор къызэрыкIохэм каналхэр къагъэлъэгъожьыщтхэп. Цифрэ къэтыныр телевизорхэм къаубытыным пае приставкэ гъэнэфагъэ пыбгъэнэнэу щыт. А приставкэм DVB-T2 шапхъэр, видеокодекэу MPEG-4-р ыкIи Multiple-PLP зыфиIорэр хэтынхэ фае.

Приставкэ лъэпкъ зэфэ­шъхьафэу 370-рэ щыI. ГурытымкIэ ащ ыуасэр сомэ 1000. Уасэр нахь лъапIэ къэс, лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ къыгъэлъагъорэр нахьыбэщт.
Мы уахътэм къыдагъэкIырэ телевизор лъэпкъ зэфэшъхьаф 2000 фэдизмэ DVB-T2 шапхъэр ахэт. Ащ къикIырэр, приставкэр шъхьафэу къэпщэфын ищыкIагъэп, телевизорыкIэу джы къа­шIыхэрэм цифрэ къэтын шIыкIэр къаубытыным фытегъэпсыхьагъэх. Анахь осэ макIэу а телевизорхэм яIэр сомэ 5450-рэ.

Адыгеир цифрэ къэтыным зэрэфэхьазырыр

Непэрэ мафэм ехъулIэу цифрэ шIыкIэм тетэу телерадио­къэтынхэр къагъэлъэгъонхэм фэшI республикэм станцие 15 щагъэпсыгъ. Ахэм яшIуагъэкIэ республикэм щыпсэухэрэм япро­цент 99,95-м нэсэу ар алъыIэсыгъ. Къыхэгъэщыгъэн фае а приставкэхэм яшIуагъэкIэ Адыгэ телевидением икъэтынхэм яплъынхэ амал зэряIэщтыр.

Зигъот макIэхэм ясоциальнэ IэпыIэгъу

2012-рэ илъэсым ыпэкIэ къе­жьагъэхэ телевизорхэм приставкэ апымытэу къэтынхэр къызэрамыгъэлъэгъожьыщтыр нэжъ-Iужъхэм икъоу алъагъэ­Iэсыныр пшъэрылъ шъхьаIэу щытыгъ. Гъот макIэ зиIэхэм цифрэ приставкэхэр къафащэфынхэр ыкIи афыпагъэуцонхэр Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм яадминистрациехэм социальнэ IэпыIэгъумкIэ яотделхэр ыуж итыгъэх. Приставкэхэм язэтегъэуцонкIэ социальнэ IофышIэхэр ыкIи волонтерхэр нэжъ-Iужъхэм IэпыIэгъу афэхъух. Цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм епхыгъэхэ Iофыгъохэр районхэм ащыщхэм зэшIохыгъэхэ зэрэщыхъугъэхэм зыщыдгъэгъозагъ.

Шэуджэн район админист­рацием иIофхэмкIэ игъэIоры­шIакIоу Джэнчэтэ Азэмат къызэ­риIуагъэмкIэ, социальнэу мы­ухъумэгъэ унэгъо 71-рэ къы­хагъэщыгъ. ИкIыгъэ илъэсым ишэ­кIогъу мазэ къыщегъэжьагъэу унэгъо шъхьарыкIэу псэу­пIэхэр къакIухьагъэх. Джыри къытырагъэзэжьыгъэу, къыханагъэ щыIэмэ ауплъэкIужьы. Приставкэ 71-р къафащэфыгъах ыкIи афыпагъэуцогъах. Ащ нэмыкIэу ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу Шэуджэн район администрацием ипащэ ыцIэкIэ ветерани 7-мэ шIухьафтынэу приставкэхэр аратыгъэх. Цифрэ къэтын шIыкIэм зэрэтехьэ­хэрэм икъэбар район телевидением зэпымыоу къеIо.

Теуцожь район администрацием иотдел ипащэу КIыкI Гощ­нагъо тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, районыр Iофыгъом фэхьазыр. Зигъот макIэу къыхагъэщыгъэ нэбгырэ 73-мэ цифрэ къэтыныр къэзыубытыщт пкъыгъор къафащэфыгъ. Еджэгъэ волонтер 49-у районым яIэхэм КЦСОН-м иIофышIэхэр ягъусэхэу приставкэхэр зищыкIагъэ­хэм афызэтырагъэуцуагъэх.

— Кощхьэблэ районым щыпсэухэрэми игъорыгъозэ къэбарыр джы къызнэсыгъэми алъытэгъэIэсы, — къеIуатэ администрацием ипащэ игуадзэу Хьасанэкъо Рустам, — «линие плъыр» къызэIутхыгъэу ащи упчIэ зиIэхэр къытеох. Мы илъэ­сым Iоныгъом и 1-м ехъулIэу социальнэу зигъот макIэу нэ­бгырэ 89-рэ къыхэдгъэщыгъагъ. Джы жъоныгъуакIэм и 1-м ехъулIэу ащ фэдэ купым хэ­хьэхэрэ нэбгыри 100-мэ приставкэхэр къафэтщэфыгъэх ыкIи афэдгъэуцугъэх. Мэкъуогъум и 3-р къэсыфэ джыри IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт.

Iэшъынэ Сусан.