Цифрэ къэтын шIыкIэм техьагъ

Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» оборудованиякIэмкIэ цифрэ эфир къэтынхэр апэрэу къыгъэлъэгъуагъэх. Къэбархэр ыкIи тематическэ программэхэр джырэ лъэхъаным диштэу къагъэлъэ­гъонхэм иамал ащ къаритыгъ.

— Мыр тарихъ къэгъэзапIэ хъугъэ — зы лIэшIэгъум щыIэгъэ «аналогым» тытекIи адрэ лIэшIэгъум къежьэгъэ «цифрэм» тызэрэтехьагъэр. Ащ изыфэгъэ­хьазырын телевидением иIофышIэхэр емызэщыжьхэу бэрэ къызэрэфэкIуагъэхэмкIэ сафэраз. Шъыпкъэ, цифрэ эфир къэтыным пшъэрылъыкIэхэр къыздихьыгъэх. Ахэр: къабзэу, дэгъоу къэтынхэр къэдгъэлъэ­гъонхэр, журналистхэм ятворческэ гупшысакIэхэр зэшIохыгъэ хъунхэр, — къыIуагъ ВГТРК-м икъутамэу ГТРК-у «Адыгея» зы­фиIорэм ипащэу ЖакIэмыкъо Вячеслав.

ИлъэскIэ узэкIэIэбэжьымэ, техническэ зэтегъэпсыхьэныр рагъэжьэгъагъ. ОборудованиякIэм игъэуцун ыкIи изэтегъэ­псы­хьан, инженерхэм, режиссерхэм, журналистхэм, редакторхэм яегъэджэн мэзэ заулэ те­кIодагъ. Джы телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэм ишъолъыр чIыпIэ уахътэ гузэжъогъу хъумэ эфирым къыщыхэхьанхэ алъэ­кIыщт.

Мэкъуогъум и 3-м къыще­гъэжьагъэу Адыгеир цифрэ ­къэгъэлъэгъуакIэм техьагъ. Ащ къыщегъэжьагъэу федеральнэ телеканал 20-у мультиплекситIум ахахьэхэрэм ыпкIэ хэмы­лъэу республикэм щыпсэухэрэр яплъынхэ алъэкIы.

Апэрэ мультиплексым ха­хьэ­хэрэр: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр-Москва ыкIи радиохэу «Радио России», «Маяк», «Вести FМ» зыфиIохэрэр.

ЯтIонэрэ мультиплексыр: «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Iэшъынэ Сусан.