Хэхъоныгъэхэр нэрылъэгъух

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ цIыфхэм ягъашIэ хэгъэхъогъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм ащыщ.

АдыгеимкIэ мы къэгъэлъэгъоныр илъэс 73-м шIокIыгъ. 2018-рэ илъэсым Iэзэгъу уцхэм ящэфын сомэ миллион 867-рэ пэIуагъэхьагъ, 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр сомэ миллион 25,1-кIэ нахьыб. Шэп­хъэшIухэм адиштэрэ медицинэ Iэпы­Iэгъур нэбгырэ 2464-мэ арагъэгъотыгъ, диспансеризациер республикэм щыпсэурэ 41014-мэ акIугъ. Ащ дакIоу псауныгъэр къэухъумэгъэным иучреждениякIэхэр ашIыгъэх, зищыкIагъэхэм гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх, зэтырагъэпсыхьагъэх. Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым епхыгъэ диагностическэ гупчэу ашIыгъэр шIэхэу къызэIуахынэу агъэнафэ. Джащ фэдэу медицинэ кадрэхэм ягъэхьазырын иIофыгъуи янэплъэгъу икIырэп. 2018-рэ илъэсым «Земский доктор» зыфиIорэ программэмкIэ нэбгырэ 31-мэ ыкIи фельдшери 9-мэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр арагъэгъотыгъэх. 2012 — 2018-рэ илъэсхэм пстэумкIи спе­циалист нэбгырэ 349-рэ IофшIэпIэ чIыпIэхэм аIухьагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.