Хэукъоныгъэхэр къыхагъэщыгъэх

2018-рэ илъэсым ияплIэнэрэ мэзищ хабзэр зыщыбгъэфедэн плъэкIыщт практикэмкIэ зэфэхьысыжьхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Кобэщыч Аслъан.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм ихэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм, уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэным епхыгъэу лэжьэрэ къэралыгъо къулыкъухэм, АР-м и Прокуратурэ, Сатыу-промышленнэ ыкIи Общественнэ палатэхэм ялIыкIохэр, АР-м ипредпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэр, сатыу IофшIэным пылъ субъектхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Кобэщыч Аслъан къызэриIуа­гъэмкIэ, хэбзэгъэуцугъэм къы­дилъытэрэ лъэныкъо пстэури гъэцэкIэгъэным, рекламэм, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм язаказхэр, нэмыкIхэри зэшIохыгъэнхэм лъыплъэгъэныр 2018-рэ илъэсым ияплIэнэрэ ГъэIорышIапIэм ипшъэрылъ шъхьэIагъ. Джащ фэдэу монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум естественнэ монополиехэм Iоф зэрашIэрэм гъунэ лъе­фы. А IофшIэныр зыфытегъэпсыхьагъэр ахэм къыдагъэ­кIырэ товархэр, агъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэр къызIэкIагъэхьанхэмкIэ зэкIэми зэфэдэ амал яIэныр ары.

ГъэIорышIапIэм анахь ынаIэ тыригъэтыгъ унэе предпринимательхэм, хъызмэт субъектхэм ядэо тхылъхэм ахэплъэгъэным ыкIи зэхэфыгъэнхэм. Джащ фэдэу республикэм экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ зиягъэ къэкIорэ ыкIи зэнэкъокъу шIыкIэр тэрэзэу зымыгъэфедэ­рэ пстэуми пшъэдэкIыжь ягъэ­хьыгъэным, гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм ыкIи чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьыпIэхэм япшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу агъэцэкIэным мэхьанэшхо ратыгъ.

2018-рэ илъэсым ияплIэнэрэ мэзищ дэо ыкIи лъэIу тхылъ 200-м ехъу къулыкъум зэхи­фыгъ. Хэукъоныгъэ зышIыгъэхэм административнэ пшъэ­дэкIыжь 400-м фэдиз атыралъхьагъ, сомэ миллиони 5-м ехъу тазырыр къарагъэтыжьыгъ.

Монополием пэшIуекIорэ хэбзэгъэуцугъэр аукъуагъэу дэо 67-рэ зэхафыгъ, ахэмкIэ Iоф 14 къызэIуахыгъ. РекламэмкIэ хэб­зэгъэуцугъэм епхыгъэ Iоф 33-мэ ахэплъагъэх, мыщ епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр аукъуагъэу хъу­гъэ-шIэгъи 5 къыхагъэщыгъ. 2018-рэ илъэсым административнэ хэукъоныгъэ зэрахьагъэу Iоф 363-рэ къызэIуахыгъ, 340-мкIэ административнэ тазырэу сомэ миллиони 4-рэ мин 456-рэ атыралъхьагъ.

ГъэIорышIапIэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, нэкъокъоныр ухъумэгъэнымрэ къэралыгъо ыкIи муниципальнэ мылъкур бэджэндэу ятыгъэнымкIэ икIэ­рыкIэу зэзэгъыныгъэхэр адэшIыгъэнхэм ишIыкIэрэ алъэныкъокIэ щыIэ законым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэ­хьыгъэ Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм кIуачIэ иIэ хъугъэ. Биз­нес цIыкIур ыкIи гурытыр къэ­ухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ хэбзэгъэуцугъэм УФ-м и Президент 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 27-м кIэтхагъ. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым апылъ предпринимательхэу зипшъэрылъхэр дэгъоу зыгъэцакIэхэрэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, яIофшIэн зэфашIынымкIэ щынагъоу щытхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм мы унашъор афэIорышIэщт.

Монополием пэшIуекIорэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм ылъэныкъокIэ гъэIорышIапIэм уплъэкIунхэр зэхищагъэх. Хэукъоныгъэ анахь инэу къыхагъэщыхэрэм ащыщых сатыум ылъэныкъокIэ хэбзэгъэ­уцугъэр укъуагъэ зэрэхъугъэр, шъып­­къагъэ зыхэмылъ псэо­лъэшI организациехэм яIофыгъохэр, цIыфхэм ыкIи бизнесым пылъхэм электрическэ сетьхэм запагъэнэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрамыгъэцакIэрэр, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым иIофыгъохэр, нэмыкIхэри. Мы лъэныкъохэмкIэ хэукъоныгъэу къыхагъэщыгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ унашъохэр афашIыгъэх.

ГъэIорышIапIэм ипащэ щысэхэр къыхьыхэзэ, анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм къекIолIагъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

Iофтхьабзэм иятIонэрэ едзыгъо зэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу рекIокIыгъ, зыгъэгумэкIырэ упчIэхэр къатыгъэх, ахэм яджэ­уапхэри афызэхафыгъэх.

КIарэ Фатим.