Хэти илэжьапкIэ IукIэжьын фае

Социальнэ-IофшIэн зэфыщытыкIэхэм ягъэзекIон фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо мы мафэхэм Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

ЖъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн иаужырэ едзыгъо мылъкоу пэIухьащтым иIофыгъо епхыгъэу къэгущыIагъ АР-м финансхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Екатерина Косиненкэр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, шъолъыр гъогу картэм къыдилъытэрэ къэгъэлъэгъонхэм акIэхьэгъэным пае регионым ибюджет мылъку къыдыхалъытагъ. Джащ фэдэу жъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн хэмыфэгъэхэ бюджетникхэм ялэжьапкIэ, студентхэм ястипендие проценти 4-кIэ къаIэтын гухэлъ щыI. 2018-рэ илъэсым телъытэгъэ бюджетыр социальнэу щытыщт.

ЛъэжьапкIэм итынкIэ чIыфэ зытелъ предприятиехэм Iоф зэрадашIэрэм епхыгъэу къэгущыIагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие ипащэ игуадзэу Сергей Абрамцовыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым пыкIыгъэ мэзи 10-м къыкIоцI инспекторхэм лэжьапкIэм итын епхыгъэ уплъэкIуни 118-рэ ашIыгъ. Ахэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, организацие 11-мэ сомэ миллиони 7,6-рэ чIыфэ ателъ. АР-м IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие мы гумэкIыгъом идэгъэзыжьынкIэ Iоф ышIэнэу зырегъажьэм, организации 9-мэ чIыфэр къатыжьыгъ.

АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, чIыфэ зытелъ предприятиехэм нахь гъэлъэшыгъэу Iоф адэшIэгъэн фае.

— ЛэжьапкIэм ылъэныкъокIэ щыIэхэ чIыфэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. Мы Iофыгъом Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурати, федеральнэ пащэхэми анаIэ тет. А лъэныкъомкIэ тиIофшIэн нахь дгъэлъэшыным, структурэ зэфэшъхьафхэм шIуагъэ къытэу зэдэлэжьэнхэм тыпылъын фае, — къыIуагъ Наталья Широковам.

Гъэсэныгъэм епхыгъэу Iоф зышIэщтхэ кадрэхэр зэрагъэхьазырхэрэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэм иапэрэ гуадзэу Надежда Кабановар.

Социальнэ-IофшIэн зэфыщытыкIэхэм ягъэзекIон фэгъэзэгъэ комиссием хэтхэм тапэкIэ зыпылъыщтхэ Iофыгъохэр агъэнэфагъэх, пшъэрылъхэри зыфагъэуцужьыгъэх.

(Тикорр.).