Хэта зыхьыщтыр?

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр 15 мэхъух. Ветеранхэри шъхьафэу зэдешIэх.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Игорь Калиниченкэм зэрилъытэрэмкIэ, зэIукIэгъухэм уяплъынкIэ гъэшIэгъоных, нэбгырабэ стадионым къэкIо. Физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм япчъагъэ хэхъо, япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ амалышIухэр яIэх.

«Спортмастерым» ятIонэрэ купым апэрэ чIыпIэр щиIыгъ, очко 27-рэ иI. «Фыщтыр» ятIонэрэ чIыпIэм щыI — 24-рэ. Ветеранхэм якуп «Элитыр» къыхэщы.

Апшъэрэ купым зэнэкъокъур щылэ мазэм и 14-м щаухыщт. Тхьаумафэм зэдешIэщтхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

«Картонтара» — «Ошъутен»

«ЧIыгушъхь» — «Кощ-

хьабл»

«Ошъутен-2» — «Урожай»

«Мыекъуапэ» — СШОР.

«Мыекъуапэр» апэ ит, ау текIоныгъэр, медальхэр зыхьыщтхэр джыри къэшIэгъуае.

Къэлапчъэм анахьыбэрэ Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Денис Павлов — 13, Мэзлэукъо Арсен — 13.

ЗэIукIэгъухэр сыхьатыр 10-м аублэщтых, стадионым зэкIэлъыкIохэу щыкIощтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый