Хэта зылъэгъугъэр, хэта зышIэрэр?

Мы илъэсым чъэпыогъум и 4-м пчыхьэм сыхьатыр 8-хэм адэжь Мыекъопэ районым ит поселкэу Каменномостскэм амыгъэунэфыгъэ автомобилым зыныбжь имыкъугъэ кIэлэцIыкIоу (2004-рэ илъэсым къэхъугъ) кушъхьэфачъэм тесыгъэр риутыгъ. Ащ фыкъогъэ ыкIи шъобж хьылъэхэр тещагъэхэу республикэ кIэлэцIыкIу сымэджэщым нагъэсыгъ.

Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм республикэм щыпсэухэрэм закъыфегъазэ мы хъугъэ-шIагъэм рихьылIагъэу зылъэгъугъэ щыIэмэ, ащ епхыгъэ къэбарыр араIонэу. Телефонхэу шъузытеон шъулъэкIыщтхэр: 53-90-02-р, 59-61-38-р.