Хэта зилъэужхэр?

Мотопарапланерист купэу Потапкин Игорь зипащэм хэтхэм ошъо­гум итхэу Iоф ашIэзэ, Свято-Михайловскэ монастырым пэмычыжьэу гъэхъунэ горэм чIыпIэ гъэшIэгъон къыщигъотыгъ.

ЯтеплъэкIэ хъураехэу, мет­ритIу-щыхэр яинагъэу, мэшэ мыкуухэм афэдэхэу зы заулэ къыщалъэгъугъ.

ЧIышъхьашъом утетэу ахэр къыхэгъэщыгъуаех, ары джынэс ахэм зыми гу зыкIалъимыта­гъэр, зэрэхъурэ пчъагъэри гъэ­унэфыгъуае, гъэхъунэм куандэхэр бэу итых.

Чэнджэу итIыкIыгъэ чIыпIэ хъураехэр къыздикIыгъэхэр ауплъэкIунхэу шIэныгъэлэжьхэмрэ археологхэмрэ зыхэ­лэжьэщт экспедицие шIэхэу зэхащэщт. Чъыг тхьапэхэр ­къетэкъохыжьхэу, гъэхъунэм нахь ущызэбгырыплъы зыхъукIэ, къагъотыгъэ мэшэ хъу­раехэр зыщыщхэр зэхафыщтых.