Хэта дышъэр зыхьыщтыр?

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу щэкIо. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэм якIэух ешIэгъухэр шэмбэтым, тхьаумафэм яIэщтых.

Сурэтым итыр: Урысыем икоман­дэ Хорватием дешIэ.

ЯтIонэрэ финалныкъом Хор­ватиер 2:1-у Англием текIуагъ. Финалым Франциемрэ Хорватиемрэ хэхьагъэх. Бэдзэогъум и 15-м Москва командитIур щызэдешIэщт. ЗэIукIэгъур пчыхьэм сыхьатыр 6-м аублэщт.

Бэдзэогъум и 14-м Санкт-Петербург щызэIукIэщтых Бельгиемрэ Англиемрэ якомандэхэр. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэ ешIа­кIохэм джэрз медальхэр афа­гъэшъошэщтых.

Тихэгъэгу ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ медальхэр къыдимы­хыгъэми, зэнэкъокъум гъэхъагъэ щи­шIыгъ. Тренер шъхьаIэу Станислав Черчесовым, ешIакIохэм тафэгушIо.