Хэта апэ ишъыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр мэлылъфэгъум и 15 — 17-м зэрешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.

ЕшIэгъухэр

«Черноморец» — «Спартак» Нч — 0:0, «Ангушт» — «Волгарь» — 0:3, «Биолог» — «Урожай» — 1:3, «Мэщыкъу» — «Легион» — 1:0, СКА — «Спартак» Вл — 0:4, «Чайка» — «Краснодар-3» — 5:0.
Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» зэIукIэгъу иIагъэп.

ЧIыпIэхэр

1. «Чайка» — 53
2. «Урожай» — 53
3. «Волгарь» — 46
4. «Зэкъошныгъ» — 36
5. «Черноморец» — 34
6. «Биолог» — 34
7. «Легион» — 30
8. «Спартак» Нч — 28
9. «Спартак» Вл — 24
10. «Мэщыкъу» — 22
11. «Краснодар-3» — 21
12. «Динамо» С — 18
13. СКА — 18
14. «Ангушт» — 14
15. «Академия» — 9.
ШъунаIэ тешъудз: «Акаде­миер» зэнэкъокъум хэкIыжьыгъ.
Я 24-рэ

зэIукIэгъухэр

21.04
«Урожай» — «Чайка»
«Волгарь» — «Биолог»
«Краснодар-3» — «Зэкъошныгъ»
«Легион» — «Спартак» Вл
«Спартак» Нч — «Ангушт»
«Черноморец» — СКА.
Апэ ит командэу «Чайкэм» зэIукIэгъу 21-рэ иIагъ, зы ешIэгъуи шIуахьыгъэп. «Урожай» Краснодар ащ ебгъапшэмэ, ащи шIуахьыгъэп. Командэхэм очко пчъагъэу яIэр зэфэдиз — 53-рэ. Тхьаумафэм «Урожаир» «Чайкэм» дешIэщт. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэр апэрэ чIыпIэм фэ­бэнэнымкIэ иамалхэм къахэхъощт.
«Зэкъошныгъэр» мэлылъфэ­гъум и 27-м «Урожаим», и 30-м «Мэщыкъом» тикъалэ ащыIукIэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.