Хэлэжьагъэр 23-рэ

Джип-спринтымкIэ кIымэфэ фестивалыр тиреспуб­ликэ щыкIуагъ. Адыгеим, Краснодар краим ялIыкIохэр псэупIэу Ханскэм щызэIукIагъэх.

Машинэхэм язытет елъытыгъэу зэнэкъокъур едзыгъуищэу гощыгъа­гъэ. Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневым къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъо­къум Ханскэм игъогухэр дэгъоу фытырагъэпсыхьагъэх. Километри 3 хъурэ гъогууанэр гъогогъуи 2 спортсменхэм къакIун фэягъэ.

Машинэу «НивэмкIэ» апэрэ чIыпIэр Артур Андоньян къыдихыгъ, Ханскэм щыщ. Анахь зэIукIэгъу къинэу «Спорт» зыфиIорэм «Нивэхэр», УАЗ-р, фэшъхьафхэри щызэIукIагъэх. Адыгэкъалэ къикIыгъэхэ ЛIэхъусэжъ Налбыйрэ Гъонэжьыкъо Альбекрэ зэгъусэхэу апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

МашинэхэмкIэ куп 23-рэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм кубокхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.