Хэдзынхэр-2018-рэ

Зэпстэури ахэлэжьэнхэ фае

Джы мы къэблагъэхэрэр УФ-м и Президент ихэдзыных, ахэр пстэумэ афэдэхэп. Сыда пIомэ неущырэ мафэр зыфэдэщтыр зыIэ илъ пащэр хэтыдзыщт. Къэралыгъом урицIыфэу, обществэм ущыщэу, ащ инеущырэ мафэ уегъэгумэкIымэ хэдзынхэм уахэлэжьэн фаеу сэлъытэ. «ТIури зы ежьхэр зыфаер хадзыщт» зыIохэрэм адезгъаштэрэп. Обществэм хэт пэпчъ ымакъэ мэхьанэ иI, о пшъхьэкIэ уекIуалIэу умакъэ птымэ, зыпарэми уачIыпIэкIэ ытыжьыщтэп. Укъызэрыхъухьэгъэ къэралыгъом, уи Хэгъэгу сыдигъокIи угу фэузын, политикэу илъым дебгъэштэн фаеу сэлъытэ ыкIи сэ десэгъаштэ. 1990-рэ илъэсхэмрэ непэрэ щыIакIэмрэ зэбгъапшэхэмэ, хэхъоныгъэхэр къыхэмыгъэщынхэ плъэкIыщтэп, неущ джыри нахьышIу зэрэхъущтыми сицыхьэ телъ. Арышъ, УФ-м и Президент ихэдзынхэм тиунагъокIэ шIокI имыIэу тахэлэжьэщт.

ПЭНЭШЪУ Аскэр,

гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм ипащэ игуадз, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ доктор.

УишIоигъоныгъэ къиIотыкI

Хэдзынхэу къэралыгъом щыкIохэрэм ахэлэжьэныр зэкIэ зыныбжь нэсыгъэхэм япшъэрылъэу сэ сэлъытэ. Нэбгырэ пэпчъ ымакъэ мэхьанэ иI, арышъ, хэти ежь зыдыригъэштэрэ кандидатым ар фитын фае. Урысыем ущыпсэоу, урицIыфэу, ущыпсэун гухэлъи уиIэмэ, ащ ипащэ ихэдзынхэм уахэмылэжьэныр тэрэзэп. ХэдзыпIэ участкэм уекIуалIэу умакъэ зыптыкIэ, уишIошI, уишIоигъоныгъэ къиоIотыкIы. Ар умыгъэцэкIагъэмэ, нэмыкIхэм яшIошI дебгъэштэн фаеу хъущт.

КIЫКI Нурыет,

Адыгэ республикэ гимназиеу

N 1-м ипащ.