Хэдзынхэм зафагъэхьазыры

Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ 2017-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм ыкIи УФ-м и Президент ихэдзынхэу къэблагъэхэрэм зызэрафагъэхьазырырэм защытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мэзаем и 20-м иIагъ.

Палатэм итхьаматэу Устэ Руслъан икIыгъэ илъэсым зэфэхьысыжь къыфишIызэ, анахь Iофыгъо шъхьаIэхэу агъэцэкIагъэхэм къащыуцугъ. Ахэр: республикэм щыпсэухэрэм япатриотическэ пIуныгъэ епхыгъэ къэралыгъо программэу пхыращырэр, ныбжьыкIэ политикэр, кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэ къэухъумэгъэныр зэрагъэцакIэхэрэр, къэралыгъо пытэ гъэпсыгъэнымкIэ унагъом, сабыим ямэхьанэ къэIэтыгъэныр, нэмыкIхэри. Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ Адыгеим ыцIэкIэ хэхьащтым ихэдзынхэри 2017-рэ илъэсым гъэтхапэм и 16-м щыIагъэх, нахьыбэхэм амакъэ зыфатыгъэр МэщбэшIэ Исхьакъ.

— Урысыем и Общественнэ палатэ зэхищэрэ онлайн-зэхэсыгъохэм чанэу тахэлажьэ, — къеIуатэ Устэ Руслъан. — Зэхэсыгъо 38-рэ икIыгъэ илъэсым тиIагъ. Ахэм ямызакъоу, республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ зэхищэрэ Iофтхьабзэхэми тахэлажьэ.

Палатэм иаппаратэу нэбгыри 3 зыхахьэрэм иIофшIэн дэгъоу егъэцакIэ. Документациеу къафакIохэрэр зэкIэ мыхэм атхых, зэхафых. 2017-рэ илъэсым къэбар тхыгъэ зэфэшъхьафэу 393-рэ палатэм къыIукIагъ, 183-р Урысыем и Общественнэ палатэ къикIыгъэх.

Общественнэ палатэр Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэгъэуцу органхэм зэрадэлажьэрэр джыри зэрэлъагъэкIотэщтыр Устэ Руслъан къыхигъэщыгъ.

Зэхэсыгъом зыщыхэплъэгъэхэ ятIонэрэ Iофыгъом — хэдзынхэм зызэрафагъэхьазырырэм къытегущыIагъ ДОСААФ-м икъутамэу республикэм щыIэм ипащэу, палатэм итхьаматэ игуадзэу Барцо Тимур. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу «Урысые Федерацием и Президент ихэдзынхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм 2017-рэ илъэсым тыгъэгъазэм зэхъокIыныгъэ фашIыгъ. Ащ къызэрэдилъытэрэмкIэ, УФ-м и Общественнэ палатэ, ащ икъутамэхэу шъолъырхэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм ащыIэхэм лъыплъакIохэр агъэнэфэнхэ ыкIи ахэр хэдзынхэмкIэ комиссиехэм агъэкIонхэ фитых.

Мы хэбзэгъэуцугъэр джыри амыштэзэ, шэкIогъу мазэм, Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэрэ хэдзынхэмкIэ Гупчэ комиссиемрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэмкIэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

— Общественнэ палатэм и Совет иунашъокIэ IофышIэ куп зэхэтщагъ, — къеIуатэ Барцо Тимур. — Ащ общественнэ организацие 14-мэ ялIыкIохэр хэхьагъэх. Пшъэрылъэу яIэщтхэри дгъэнэфагъэх. Мыщ дакIоу общественнэ лъыплъакIохэр зэрагъэхьазырыщтхэм ыкIи зэрэрагъэджэщтхэм япхыгъэу типалатэрэ Урысые общественнэ движениеу «Корпус «За чистые выборы» зыфиIорэм ишъолъыр отделениеу Адыгеим щыIэмрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэмкIэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

Общественнэ лъыплъакIохэм ямобильнэ купи 5 агъэпсыгъ. А Iофыр кIэкIынымкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъ Адыгэ Республикэм и Очылхэм япалатэ. Мобильнэ купхэм япшъэрылъыщтыр хэдзыпIэ чIыпIэхэм хэукъоныгъэ ащыхъугъэу макъэ къызагъэIукIэ, псынкIэу ащ нэсынхэр, Iофыр зэхафыныр ары.

Адыгэ Республикэм зэкIэмкIи хэдзыпIэ чIыпIэ 264-рэ щыI, непэрэ мафэм ехъулIэу общественнэ лъыплъэкIо 600 атхыгъ. А пчъагъэм джыри хэхъощт.

IЭШЪЫНЭ Сусан.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.