ХэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ЛДПР-м и Адыгэ шъолъыр къутамэ иIофхэр зыгъэзекIохэрэ Евгений Груниным зэIукIэгъу зыдыреIэм хэдза­кIохэм яшIоигъоныгъэхэр гъэцэкIэгъэн­хэмкIэ IофшIэнэу зэшIуахыщтымкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм тегущыIагъэх.

Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Респуб­ликэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, хэдзынхэм якIэуххэм къагъэлъэгъуагъ мэкъэтыным изэхэщэн лъэгэпIэ иным диштэу зэрэкIуагъэр. ЦIыфхэм политикэм епхыгъэ еплъыкIэу яIэхэр шъхьэихыгъэу къаIонымкIэ ар амалышIоу щытыгъ.

«Хэдзынхэм къыдалъытэрэ пшъэ­рылъ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ цIыфхэм зэIукIэгъухэр адыряIэнхэр, ахэр зыгъэ­гумэкIырэ Iофыгъохэм защагъэгъозэныр, хэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр пхырыщыгъэнымкIэ IофшIэн гъэнэфагъэ агъэцэкIэныр. Партиехэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэм тырягъусэу рес­публикэр джыри нахь зэтегъэ­псы­хьагъэ хъуным тыфэлэжьэн, цIыфхэм цыхьэу къытфашIыгъэр къэдгъэшъып­къэжьыным пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэн фае», — къы­Iуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ.

Евгений Груниным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ пшъэдэкIыжь зэрихьырэр къыгурэIо, республикэм и ЛIышъхьэ иеплъыкIэхэм адырегъаштэ ыкIи Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ пшъэрылъэу щытхэр, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр зэшIохы­гъэнхэмкIэ шIуагъэ къэзытыщт зэдэлэжьэныгъэ-зэгурыIоныгъэм фэхьазыр.