Хэгъэгум дышъэр къыщахьыгъ

Урысыем ипрофсоюзхэм волейболымкIэ якIэух зэнэ­къокъу Анапэ щыкIуагъ. 2002 – 2003-рэ илъэсхэм къэ­хъугъэ пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу спорт еджапIэу Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ пшъа­шъэхэм зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ, тренерыр Галина Путятина.

Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иIофышIэу Сергей Тришиным къытиIуагъ типшъашъэ­хэм гуетыныгъэ ин ахэлъэу те­кIоныгъэм зэрэфэбэнагъэхэр.

Адыгэ Республикэм икомандэ Пермскэ, Ставрополь крайхэм, Иркутскэ, Астрахань хэкухэм, Карелием ешIэгъухэр къашIуихьыгъэх. Финалныкъом Ставрополь краим щытекIуагъ. Апэрэ чIыпIэм икъыдэхынкIэ зэIукIэгъум Краснодар краим икомандэу Анапэ щыщхэр зыхэтымрэ типшъа­шъэхэмрэ щызэнэкъокъугъэх. Адыгеим ипшъашъэхэр 3:2-у текIуагъэх, шIухьафтын шъхьаIэр къафагъэшъошагъ.

Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 1-м, пащэр Кочевэ Сусан, зыщызыгъэсэрэ Алена Благополучнаяр ешIэкIо анахь дэгъоу зэнэкъокъум къыщыхахыгъ. Ти­пшъашъэхэм тафэгушIо.

Сурэтым итхэр: Мыекъуапэ волейболымкIэ иешIакIохэр.