Хэбзэ екIолIакIэм уегъэлъэшы

IофшIэным, хэгъэгум икъэухъумэн тафэхьазырыным фэгъэхьыгъэ спорт Iофтхьабзэу ГТО-м ехьы­лIэгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ щыкIуагъ. Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу, спорт зэнэкъокъум изэхэщэкIо куп ипащэу Наталья Широковам мы зэIукIэгъур зэрищагъ.

ЗэхэщэкIо купым изэхэсыгъоу 2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 1-м щыIагъэм унашъоу щаштагъэм Н. Шириковар къытегущы­Iагъ. Ащ къызэриIуагъэу, Уры­сыем ифизкультурнэ-спорт Iоф­тхьабзэу ГТО-м хахьэхэрэ зэIу­кIэгъухэр уахътэу зызэхащэщтхэр агъэунэфых. Зэнэкъокъур едзыгъо зэфэшъхьафхэмкIэ гощыгъэ.

Адыгэ Республикэм икъалэхэм, районхэм яадминистрациехэм япащэхэр зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлажьэх. Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет къалэхэм, районхэм ГТО-м ишапхъэхэм яхьылIэгъэ спорт зэIукIэгъухэр зэрэзэхащэщтхэм алъэплъэ.

Гупчэ ящыкIагъ

Комитетым итхьаматэу Дэгу­жъые Мурат къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм ишъолъырхэм спорт зэIукIэгъухэр дэгъоу ащыкIонхэм фэшI 2018-рэ илъэсым IофшIэнэу агъэцэкIагъэр зэфахьысыжьыгъ. 2019-рэ илъэсым те­лъытагъэу къалэхэм, районхэм тестированиемкIэ гупчэхэр къащызэIуахыщтых. Гупчэ шъхьаIэр Мыекъуапэ щызэхащэщт, ащ хэ­­ушъхьафыкIыгъэ зэфэхьысыжьхэр щашIыщтых.

ФизкультурэмкIэ ыкIи спортым­кIэ Комитетым икъутамэ иIо­фышIэу Елена Ткаченкэр ГТО-м ишапхъэхэр зэрэрагъэкъухэрэм лъыплъэщт. Е. Ткаченкэм зэха­хьэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, ГТО-м фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэ-лэ­жьэщтхэм япчъагъэ къалэхэм, районхэм ащатхых. Джэджэ, Теу­цожь, Тэхъутэмыкъое, Красногвардейскэ, Шэуджэн районхэм тестированиер зэращыкIощтым тегущыIагъэх, зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх.

Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ГТО-м епхыгъэхэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщт. Спортымрэ гъэсэны­гъэмрэ зэрэзэпхыгъэхэр ­зэха­хьэм къыщаIуатэзэ, амалхэу щы­Iэхэр зэрагъэпшагъэх. Комиссием хэт­хэ М, Дэгужъыем, С. Пэрэны­къом, А. Леваковым, Р. КIэдэкIоим, К. Щербаковым, нэмыкIхэм яеплъыкIэхэр къыдилъытэхэзэ, Урысыем и ДОСААФ икъута­мэу Адыгэ Рес­пуб­ли­кэм щыIэм ипащэу Барцо Тимур зэгъэ­пшэн­хэр ышIыгъэх.

ГТО-м ишапхъэхэр игъэ­къугъэнхэм республикэм иIоф­шIапIэхэр хэлэ­жьэщтых. Iоф­хэм язытет на­хьышIоу зэгъэшIэгъэным фэшI гъэсэныгъэм, спортым, нэмыкIхэм апылъхэр зэхэпщэнхэр, зэгурыIоныгъэ ахэ­лъэу Iофым фэпщэнхэр на­хьы­шIукIэ М. Барцом елъытэ. Ащ дезыгъэштагъэхэм яеплъыкIэхэр уахътэм къыпкъырэкIых.

Узэрэгощы хъущтэп

Спортым упылъэу зэнэкъокъу­хэм уахэлажьэ зыхъукIэ, IофшIапIэу узыIутым, командэу узыхэтым нахь уафэгумэкIы. Мые­къуапэ иадминистрацие физ­культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет ипащэу Дмитрий Щербаневым къызэрэхигъэщыгъэу, зытымыгощэу, амалэу щыIэр къы­зыфэдгъэфедэн, упчIэжьэгъу тызэфэхъун фае.

Ясэнэхьатхэм ялъытыгъэу физ­культурэм, спортым апыщагъэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэм Н. Широковар къыкIэупчIагъ. МВД-м, прокуратурэм, фэшъхьаф­хэм якъулыкъушIэхэм спорт ухьа­зырыныгъэ дэгъу ямыIэу япшъэрылъхэр икъоу агъэцэкIэнхэ амылъэкIыщтэу зэхахьэм къы­щаIоу заулэрэ зэхэтхыгъэ. Хэт сыд къыIуагъэми, анахьэу тынаIэ зытетыдзагъэр хэтрэ цIыфи псауныгъэ пытэ имыIэу щыIэныгъэм ихъугъэ-шIагъэхэм чанэу ахэлэжьэн зэримылъэкIыщтыр ары.

Республикэм культурэмкIэ ими­нистрэ иапэрэ гуадзэу О. Гав­ши­нар комиссием хэт. Культурэм иIофышIэхэри ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ спорт зэнэкъо­къухэм чанэу ахэлэжьэнхэу тэгугъэ. Дэгужъые Мурат зэрилъы­тэрэмкIэ, самбэмкIэ, дзюдомкIэ, нэмыкI спорт лъэпкъхэмкIэ Адыгеим опытэу иIэр макIэп. ШIушIагъэхэр щысэтехыпIэу къагъэлъагъохэзэ, зичэзыу зэIукIэгъухэр ГТО-м фэгъэхьыгъэу зэхащэщтых. ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ нэбгырэ мин 68-м ехъумэ зарагъэтхыгъ. Пчъа­гъэм зэрэхагъэхъощтым дакIоу зичэзыу зэхэсыгъохэм район гуп­чэхэм, къуаджэхэм яIофыгъо­хэм язытет нахь куоу ащызэфахьысыжьыщт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщы­тетхыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый