ХэбзэшIу хъунэу

Унагъоу сабыибэ зыщапIухэрэм нахь чанэу Iоф адашIэнэу, алъыплъэнхэу, адеIэнхэу АР-м и ЛIышъхьэ муниципальнэ образованиехэм унашъо афишIыгъ.

Джэджэ районым ар щагъэцэкIэным фэшI шIыкIакIэ къыщаугупшысыгъ. Джы ащ ящэнэрэ сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъоу сабыибэ зиIэкIэ алъы­тэ­хэрэм район администрацием шIухьафтын афишIыщт. Мэзаем а Iофтхьабзэр рагъэжьагъ.

2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу районым щыпсэухэу унэгъуищ ящэнэрэ сабый къызэрыхъухьагъэр. Ахэр Наталья ыкIи Алексей Харитоновхэм, Антонина ыкIи Александр Фоминхэм, Ирина Ис­май­ловамрэ Владимир Дани­ловымрэ яунагъох. Джэджэ район администрацием ипащэу Александр Бутусовым ахэм за­Iуи­гъэкIагъ ыкIи шIухьафтынэу афа­гъэхьазырыгъэхэр ариты­гъэх. Унагъохэм ар ­афэгушIуагъ, ащ фэдэ IэпыIэгъур апэрэу мы илъэсым рагъэжьагъэми, хэбзэ­шIу зэрашIыщтыр къыIуагъ.