ХэбзэухъумакIохэм къаты

Къулыкъум ихьынкIэ екIолIакI

Iоныгъом и 3-м щегъэжьагъэу Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ паркрэ ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ ягупчэрэ по­ли­цейскэхэм электромобильхэмкIэ къулыкъур ащахьыщт.

ЭкологиемкIэ къабзэу ыкIи мэкъэшхо зыпымыIукIырэ транспортым ишIуагъэкIэ общественнэ рэхьатныгъэмрэ цIыфхэм ящынэгъончъагъэрэ къэухъумэгъэнхэр хэбзэухъумакIохэм нахь IэшIэх къафэхъущт.

Непэрэ мафэм ехъулIэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Ми­нистерствэ мыщ фэдэ автомобили 2 иI. Транспортым ышъхьагъ тыгъэмкIэ Iоф зышIэрэ ­батарейхэу тетхэм ар къырагъэ­кIокIы. Зы зэ­блэхъугъом автомобилым километрэ 90-рэ фэдиз ыкIун ылъэкIыщт.

Республикэ бюджетым къыхэхыгъэ мылъкумкIэ къащэфыгъэ транспортым иIункIыбзэхэр хэбзэухъумакIохэм аритыжьыгъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ИшIэжь агъэлъэпIагъ

Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъо­гу­ры­кIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо авто­инспек­цие ихэушъхьафыкIыгъэ батальон иинспектор шъхьаIэу, къулыкъур ыхьызэ игъонэмысэу зидунай зыхъожьыгъэ Павел Березиным фэгъэхьыгъэ мыжъобгъур Краснодар краим ит поселкэу Газырь игурыт еджапIэу N 6-м къыщызэIуахыгъ.

2002-рэ илъэсым мэ­къуогъум и 16-м исэнэхьат пшъэрылъхэр ыгъэцакIэхэзэ ар хэкIо­дагъ.

ШIэжь Iофтхьабзэм хэ­лэжьагъэх Адыгеим ыкIи Краснодар краим яхэ­бзэухъумакIохэр, Павел игупсэхэр, икъоджэгъухэр, зыдеджагъэхэр, нэмыкIхэри. УIэшыгъэ бзэ­джашIэхэм апэуцужьыгъэ полицейскэм лIыгъэу къыхэфагъэм къэралыгъом осэшхо фишIыгъ — идунай зехъожь нэуж ЛIыхъужъныгъэм иорден къыфагъэшъошагъ.

Непэ къызнэсыгъэми Павел Березиныр цIыф­хэм, иIофшIэгъухэм ащыгъупшэрэп, ащ ишIэжь агъэлъапIэ, ныбжьыкIэ­хэмкIэ щысэтехыпI. Къэзэрэугъоигъэхэр лIыхъу­жъым зы такъикърэ фэшъыгъуагъэх, мыжъобгъоу къыфызэIуахыгъэм къэгъа­гъэхэр кIэралъхьагъэх.

Адыгеим
хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.