ХэбзэухъумакIохэм къаты

Илъэс зэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъо­рэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым шъолъырым щыпсэурэ нэбгырэ 2157-мэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьагъэх. 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр проценти 4,3-кIэ нахь макI.

Ешъуагъэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм япчъагъэ нэбгырэ 640-рэ мэхъу, ыпэрэ илъэсым — 689-рэ. Хэбзэукъоныгъэхэр нахьыбэу зыщагъэунэфыгъэхэр къалэу Мыекъуапэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ. Хьапсым дэсыгъэ нэбгырэ 570-мэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьагъэх.

Шапхъэхэр агъэцэкIэнхэу…

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ иотделэу Теуцожь районым щыIэм икъулыкъушIэхэм хьылъэзещэ машинэхэм яводительхэм алъэныкъокIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIыгъэх. Мыхэр зыхэфэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр ары ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр.

Хьылъэзещэ машинэхэр зезыфэхэрэр гъогум охъта­бэрэ тетых, мэпшъых, ащ дакIоу псынкIащэ зечъэнхэм е гъогурыкIоным ишапхъэхэр аукъонхэм ищынагъо къэуцу. Ащ къыхэкIыкIэ водительхэм сакъыныгъэ къызхагъэфэн, щынэгъончъэу гъогум щызекIонхэ зэрэфаер полицейскэхэм агу къагъэкIыжьыгъ.

Процент 17-кIэ нахь макIэ хъугъэ

Наркотикхэр хэбзэнчъэу зыгъэфедэхэрэм, къезыгъэкIокIыхэрэм, зыщэхэрэм апэшIуекIогъэныр респуб­ликэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм пшъэрылъ шъхьа­Iэу зыфагъэуцужьы.

2018-рэ илъэсым мыщ епхыгъэ бзэджэшIэгъэ 226-рэ республикэм щагъэунэфыгъ, ыпэрэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, а пчъагъэр процент 17-кIэ нахь макI. Наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ зыщыхэхъуагъэр Мыекъопэ район закъор ары.
Статистикэм къытырэ зэфэхьысыжьхэм ямылъытыгъэу, мы Iофыгъом изэшIохын анахь шъхьаIэу зэрэщытыр, гумэкIыгъом идэгъэзыжьын унаIэ тебгъэ­тын зэрэфаер полицием икъулыкъушIэхэм дэгъоу къагурэIо. Наркотикхэм тиныбжьыкIэхэр, къыткIэхъу­хьэрэ лIэужхэр ащыухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр, зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъу­хэр хэбзэухъумакIохэм тапэкIи зэхащэхэзэ ашIыщт.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.