Хэбзэгъэуцухэм я Совет

ХэкIым идэщын, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр щынэгъончъэу цIыфхэм зэрагъэфедэщтым, нэмыкIыбэхэм ащытегущыIагъэх хэбзэихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щызэхащагъэм ия 11-рэ зэхэсыгъо. Ар зэрищагъ Парламентым ыкIи мы Советым я Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. ЫпэрапшIэу 2019-рэ илъэсым Iоф зэришIэщт планыр аштагъ. Нэужым лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэхэу чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм, административнэ хэу­къоныгъэхэм афэгъэхьыгъэ рес­публикэ законхэм зэхъокIыныгъэу афэшIыгъэщтхэм язаконопроектхэм атегущыIагъэх.

Къоджэ псэупIэ пэпчъ пащэ фэгъэнэфэгъэным АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм изэ­хэсыгъохэм нахьыпэкIи ащы­тегущыIагъэх. А Iофыр зыгъэцакIэрэм зэреджэщтхэр ары зэдэмыштэныгъабэ къызыхэ­кIыгъэр. Парламентым закон­ихъухьанымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет ипащэу Александр Лобода ащ фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ. ЕплъыкIэ пстэури къыдалъытэзэ проектым Iоф зыдашIэм, «старший» аIонэу щагъэнэфагъэу ары къызэриIуагъэр. Сове­тым хэтхэми ащ дырагъэштагъ.

Административнэ хэукъоныгъэхэм афэгъэхьыгъэ законым фэшIыгъэщт зэхъокIыныгъэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет кIэщакIо зыфэ­хъугъэхэр псэолъэшIын IофшIэнхэр зэрихьагъэхэу автомобиль е лъэсрыкIо гъогур, чъыгхэр, куашэхэр е къэгъагъэхэр зыщыгъэтIысхьэгъэ чIыпIэр зэщызыгъэкъуагъэхэм ахэр зыпкъ рагъэуцожьынхэм фэгъэхьыгъэх. ЗымыгъэцакIэхэрэм админист­ративнэ пшъэдэкIыжь ахьынэу къыщеIо.

Спирт зыхэмытэу узыгъэчэфырэ шъонхэм ящэнкIэ шап­хъэхэр зыукъохэрэм пшъэдэ­кIыжьэу ахьыщтыр нахь гъэлъэ­шыгъэным Красногвардейскэ районым инароднэ депутатхэм я Совет кIэщакIо фэхъугъэу ащ ипащэу Дмитрий Гавриш нэIуасэ фишIыгъэх.

Мыхэми нэмыкI законопроектэу къыхалъхьагъэхэми за­конихъухьанымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьыпIэхэм яIофхэмкIэ Коми­тетыр джыри ахэплъэнэу, Iоф адишIэнэу зэдаштагъ.

Анахь шъхьаIэу ыкIи игъэ­кIо­тыгъэу зытегущыIагъэхэм ащыщ хэкIым идэщын. Ащ изэ­хэщэн фэгъэзэгъэнэу респуб­ли­кэм къы­­щыхахыгъэ шъолъыр операторэу «ЭкоЦентрэм» ипа­щэу Алыбэрд Налбый пшъэрылъ шъхьаIэу яIэхэм, гухэлъхэм кIэ­кIэу щигъэгъозагъэх. Мазэрэ ныкъорэу Iоф зашIэрэм къыгъэ­лъэгъогъэ Iофыгъохэр ары нахь къызщыуцугъэхэр. ХэкIыр зэ­рэ­Iуащыщтым фэгъэ­хьыгъэ зэзэгъыныгъэхэр юридическэ лицэ­хэм къадашIынхэу зэрэфымые­хэм апэу игугъу къышIыгъ. Зэ­кIэмкIи 2170-рэ ныIэп республи­кэмкIэ ащ фэдэ зэзэгъыныгъэ къадэзышIыгъэр, ар мэкIэ дэд. Тхылъым зэдыкIэмытхагъэхэми, хэкIыр Iуащын фаеу мэхъу. ХэкIыр зэрэIуащыщт графикыр зэхагъэуцуагъ, зыщищыкIагъэми ащ зэхъокIыныгъэхэр фа­шIы­гъэх, цIыфхэм алъагъэIэ­сыгъ. Арэу щытми, унэе псэупIэхэм ачIэсхэм ащыщыбэхэм графи­кым пымылъхэу, зыщыфаехэм хэкIыр къыдахы, ар Iумыщы­гъэу щылъын фаеу мэхъушъ, хьэхэм е жьыбгъэм рахьыжьэ.

Нэужым упчIэхэм джэуапхэр къаритыжьхэзэ юридическэ лицэхэм хэкIыр зэрэIуащырэм ыуасэ нахь макIэу зэратыщтым фэшI зэIуагъакIэрэм къыщыкIэу къызэрагъэлъагъорэр, ащ фэдэ зэзэгъыныгъэм кIэтхэнхэ зэрамылъэкIыщтыр къыIуагъ. Му­ни­ципальнэ образованиехэм япа­щэхэм закъыфигъазэзэ, унэе псэупIэхэм ачIэсхэм игъом хэ­кIыр къыдахыным анаIэ тыра­гъэ­тын зэрэфаер къыхигъэ­щыгъ.

ПсэолъэшIын Iофхэм къапыкIыгъэ пыдзэфэ пытэхэм, муниципальнэ образованиехэм шIыхьафхэр защызэхащэхэкIэ хэкIэу къаугъоирэм яIущын, нэ­мыкI лъэныкъуабэхэм афэгъэ­хьыгъэ упчIэхэри нэужым Советым хэтхэм къатыгъэх. ЗэкIэми джэуап зэхэугуфыкIыгъэ Алыбэрд Налбый аригъэгъотыжьыгъ.

ИгъэкIотыгъэу тегущыIагъэх гъэстыныпхъэ шхъуантIэр щы­нэгъончъэу цIыфхэм зэрагъэфедэщтми. ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи «Газпром газораспределение Майкоп» зыфаIохэрэм япащэу Игорь Сырчиныр ащ фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм игъэфедэнкIэ шап­хъэхэр зэраукъуагъэхэм къы­хэкIэу къалэхэу Магнитогорскэ ыкIи Шахты тхьамыкIагъоу къащыхъугъэхэм апкъ къикIыкIэ газ оборудованием иуплъэ­кIун зэрэрагъэжьагъэр ащ къы­Iуагъ. Адыгеими гъэстыныпхъэ шхъуантIэм зэрэфэмысакъы­гъэхэм къыхэкIыгъэ тхьамыкIагъохэр къызэрэщыхъугъэхэри мыщ дэжьым къыщыхигъэщыгъ.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэу газ оборудованием ифэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ зэзэгъы­ныгъэм къадыкIэмытхагъэхэм анахь щынагъо къаты. Ахэр апэ ауплъэкIугъэх. Фэтэр мини­тфым ипроцент 94-м шапхъэхэр ащаукъохэу агъэунэфыгъ. Ащ гумэкIыгъошхо къызэритырэм Игорь Сырчиным къыкIигъэт­хъыгъ. Фэтэрыбэу зэхэт унэ 459-м щыщэу 423-мэ ягаз оборудование епхыгъэ фэIо-фа­шIэхэр афагъэцэкIэнхэу зэзэгъыныгъэхэр къадашIыгъ. Фэтэр­хэр пштэхэмэ, ащ фэдэ тхы­­лъым къадыкIэтхагъэр 1568-р ары. ШIокI имыIэу ащ зэкIэри кIэтхэн фаеу зэрэщытми къэгущыIагъэм къыкIигъэтхъыгъ. Джащ фэдэу газ оборудованием игъэфедэнкIэ шапхъэхэр зыукъохэрэм гъэ­стыныпхъэ шхъуантIэр къа­фэмыкIоным пае ар рагъэтынэу законым фитыныгъэ къызэраритырэр къыхигъэщыгъ.

ФэIо-фашIэхэм ауасэу цIыф­хэм атын фаем зэрэдырамы­гъаштэрэр Советым хэтхэм ащыщыбэхэм шъхьэихыгъэу къаIуагъ. Ар къырамыгъэIыхыщтми, мэзэ пчъагъэхэм е илъэ­сым атегощагъэу атыжьынэу ашIынэу е нэмыкI хэкIыпIэ къа­гъотынэу игъоу бэмэ алъэгъугъ. Игорь Сырчиным къы­зэриIуагъэмкIэ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэу агъэфедэрэм ыуасэ къыдыхэлъытагъэу фэIо-фа­шIэ­хэм апкIи атынэу шIыгъэным мы уахътэм УФ-м псэолъэ­шIы­ным­кIэ и Министер­ст­вэ­рэ Федеральнэ антимонопольнэ къу­лыкъумрэ Iоф дашIэ. Джащ фэдэу пенсионерэу ыкIи зигъот макIэу республикэм исхэм фэIо-фа­шIэхэм ауасэ гощыгъэу, тIэкIу-тIэ­кIоу къаты­жьынэу шIыгъэным ежьхэри фэхьазыр­хэу ары къы­зэри­Iуа­гъэр.

ХЪУТ Нэфсэт.