Хэбзэгъэуцугъэр зыукъорэм пшъэдэкIыжь ыхьыщт

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Зэмызэгъыныгъэ къызхэкIыхэрэ лъэныкъохэр щыгъэзыегъэнхэм ыкIи ащкIэ Iоф­шIэныр нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ къэралыгъо IэнатIэ зыIыгъхэм ыкIи къэралыгъо граждан къулыкъу IэнатIэ зыгъэ­цакIэхэрэм шапхъэхэр амыукъонхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэнэу зэшIуахырэм фэгъэхьы­гъэу къэгущыIагъ къолъхьэ тын-Iыхыныр ыкIи нэмыкI хэбзэукъоныгъэхэр къэмыгъэхъу­гъэнхэм фэгъэзэгъэ ГъэIорышIапIэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм ипащэу ОелIыкъо Юрэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэм мы лъэ­ныкъомкIэ гъогогъуи 3-рэ шапхъэхэр аукъуагъэхэу республикэ прокуратурэм къыхигъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ и Администрациерэ министрэхэм я Кабинетрэ унашъоу ашIыгъэм диштэу къолъхьэ тын-Iыхыным ылъэныкъокIэ хэбзэукъоныгъэхэр зэрамыхьанхэм фэшI республикэм ихэбзэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм уплъэкIунхэр зэхащэн фае. 2018-рэ илъэсым Iоныгъом и 15-м нэс мыщ фэгъэзэгъэ Iофыгъор зэшIуахынэу пшъэ­рылъ къафагъэуцугъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIо­хэр мы гумэкIыгъом зэрэпэшIуекIохэрэм къы­тегущы­Iагъ. ХэбзэухъумэкIо къулыкъум иIофы­шIэхэмрэ журналистхэмрэ зэ­рэзэдэла­жьэхэрэм шIогъэ ин къызэрихьырэр Шъхьэлэхъо Аскэр игущыIэ къыщыхи­гъэщыгъ.

— КъэбарлъыгъэIэс амалхэр тиIэпыIэгъоу къолъхьэ тын-Iыхыным пэ­шIуекIогъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофы­гъоу щызэшIотхыхэрэм цIыфхэр ащыдгъэгъо­зэнхэ фае, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат. — Мы лъэныкъомкIэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэм пшъэ­дэ­кIыжь зэрахьыщтыр пстэуми къагуры­Iон фае.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.