Хьэм иIухыжьын аухы

ПстэумкIи бжыхьэсэ гектар 98114,7-рэ Адыгеим ичIыгулэжьхэм халъхьагъэу мыгъэ Iуахыжьынэу щыт. Нахьыбэр коцы, ар гектар 87529-м ехъу, хьэр 9996-рэ мэхъу, тритикале гектар 589-рэ яI ыкIи рапсэу 4447-рэ апхъыгъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ мэкъуогъум и 21-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, бжыхьэсэ хьэм иIожьын тичIыгулэжьхэм гъунэм рафылIагъ, процент 90-р Iуахыжьыгъ, пстэумкIи гектар 8993-рэ ар мэхъу. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 42,7-рэ къырахы, тонн 38432-рэ аугъо­ижьы­гъах.

Хьэм иIожьынкIэ Шэуджэн районыр апэ ит. ПстэумкIи гектар 2110-у ащ щыхалъхьэгъагъэр Iуахыжьыгъах. ГурытымкIэ зы гектарым центнер 41-рэ къырахыгъ, пстэумкIи тонн 8651-рэ аугъоижьыгъ. Мы районым рапсыри щыIуахыжьы. Гектар 335-у апхъыгъагъэм щыщэу 50-р аIожьыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 20 къырахыжьы. Коц гектар 14590-у халъхьагъэри къэхъугъ, иIухыжьын рагъэ­жьэщт.

Кощхьэблэ районыр ащ ыуж къекIы. Хьэ гектар 1700-у ащ щапхъыгъагъэм щыщэу 1600-р аIожьыгъах. Ащ ихъызмэтшIапIэхэм зы гектарым гурытымкIэ центнер 46,2-рэ къырахыжьы, тонн 7392-рэ аугъоижьыгъах. Джащ фэдэу рапсыр гектар 586-мэ атырапхъэгъагъ, 193-рэ аIо­жьыгъах. Зы гектарым гурытымкIэ центнер 16,5-рэ къырахы­жьызэ тонн 318-рэ аугъоижьыгъ.

Хьэр анахьыбэу мы уахътэм къэзыхыжьырэр Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэр ары. Ахэм пстэумкIи гектар 2034-рэ апхъыгъагъ, 1894-р аIожьыгъах. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 48,1-рэ къырахы, тонн 9106-рэ аугъоижьыгъ. Джэ­джэ районым ичIыгулэжьхэри адрэхэм бэкIэ ауж къинэхэрэп. Ахэм бжыхьэсэ хьэу гектар 1632-рэ апхъыгъагъ, 1477-р аIо­жьыгъах. Зы гектарым гурытымкIэ центнер 45,1-рэ къырахыжьызэ, тон 6663-рэ аугъожьыгъ.

Джащ фэдэу бжыхьэсэ коцым иIожьын Красногвардейскэ ыкIи Теуцожь районхэм ащырагъэ­жьагъ. Красногвардейскэ райо­-ным ихъызмэтшIапIэхэм пстэумкIи гектар 14316-рэ мэхъу халъхьагъэр. Ащ щыщэу 402-р аIо­жьыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 52-рэ къыра­хы, тонн 2090-рэ аугъоижьыгъ. Теуцожь районым ичIыгулэжьхэм коцэу апхъыгъэр нахь макI, гектар 8642-рэ мэхъу. Ащ щыщэу 130-р ары аIожьыгъэр. ГурытымкIэ зы гектарым къырахырэр центнер 40,8-рэ.

ХЪУТ Нэфсэт.