ХьыкумышIхэр зэдешIагъэх

Урысые Федерацием ихьыкумхэм якомандэхэм шах­мат­хэмкIэ язэнэкъокъу Казань щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм илIыкIохэм гъэхъагъэхэр ашIыгъэх.

Зэнэкъокъум нэбгыри 150-м ехъу хэлэжьагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 51-мэ ахэр къарыкIыгъагъэх. ЗэIукIэгъухэм якъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Татарстан и Къэралыгъо Совет и Тхьаматэу Фарид Мухаметшиныр, шахматхэмкIэ дунаим ичемпионэу Анатолий Карповыр, нэмыкIхэри.

Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтыгъэх республикэм и Апшъэрэ хьыкум исудьяу Виталий Галаганыр, судьям иIэпыIэгъоу ШIуцIэ Иринэ, дзэм къулыкъур щызыхьыгъэ судьяу Владимир Пчелкиныр.

Швейцар шIыкIэм тетэу зэнэкъокъур кIуагъэ. Адыгеим икомандэ Башкортостан, Хакасием, Карелием, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Свердлов хэкум, нэмыкIхэм атекIуагъ, я 8-рэ чIыпIэр ­къы­дихыгъ.