Хьисап олимпиадэм хэтэу…

Гъэтхапэм и 17-м Мыекъуапэ «Математический бегущий Майкоп» зыфиIорэ джэгукIэр щызэхащэщт. Ащ хэлэжьэщтых кIэлэеджакIохэр, студентхэр, Iоф­шIэкIо коллективхэм ялIыкIохэр ыкIи хьисапымкIэ я IV-рэ Кавказ Дунэе олимпиадэм къекIолIагъэхэм ащыщхэр.

Iофтхьабзэр сыхьатыр 15-рэ такъикъ 30-м рагъэжьэнышъ, сыхьатыр 18-м нэс кIощт. Зыще­жьэщтхэр республикэ естественнэ-хьисап еджапIэр ары, къызэ­кIолIэжьыщтхэри а чIыпIэр ары.

ЗэхэщакIох Адыгэ къэралыгъо университетым хэт Кавказ хьисап Гупчэмрэ республикэ естественнэ-хьисап еджапIэмрэ.

ДжэгукIэм хэлэжьэщтхэр куп-купэу гощыгъэщтых. Командэ пэпчъ нэбгырэ плIырыплI хэ­тыщт. Купхэм япащэхэм гъогоу кIакIущтым икартэрэ оценкэу къахьырэр зэрагъэуцощт тхьапэмрэ къаратыщтых. Мыщ хэлажьэхэрэм пшъэрылъэу яIэр охътэ кIэкIым къыкIоцI къалэм ичIыпIэу зэхэщакIохэм агъэнэфагъэхэм анэсынхэр ыкIи ахэм хьисап задачэхэр къащашIынхэр ары.

КIэухым анахь командэ дэ­гъуищмэ шIухьафтынхэр афашIыщтых. ДжэгукIэм хэлажьэ зышIоигъохэм гъэтхапэм и 17-м сы­хьатыр 12-м нэс естественнэ-хьисап еджапIэм исайт зыщатхын фае.

Сихъу Гощнагъу.