Хьисапыр шIэныгъэхэм япачъыхь

А гущыIэхэр мызэу, мытIоу къыщаIуагъэх хьисапымкIэ кIэлэеджакIохэм яя IV-рэ Дунэе олимпиадэу Мыекъуапэ щы­кIуа­гъэр зэфашIыжьы зэхъум. Я 6-рэ IофшIэгъу мафэм ащ икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх, текIоныгъэр къыдэзы­хы­гъэхэм ямызакъоу, зэкI пIоми хъунэу, олимпиадэм хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъэх, хьисапымкIэ шIэныгъэлэжь цIэ­рыIо­хэм шIухьафтынхэр ныбжьыкIэхэм аратыгъэх.

Хьисапыр шIэныгъэхэм зэ­ряпачъыхьэр мы олимпиадэм хэлэжьагъэхэм якIэлэегъа­джэхэм къаIоу бэрэ зэхахыгъ, ежьхэми ар ашIошъ мэхъу. Ау етIани а мафэм лъэшэу агу къыIэтыгъэу, хьисап гъогоу зы­техьагъэхэм имэхьанэ джыри зэ егупшысагъэхэу къытшIо­шIыгъ.

Тигъэзет къызэрэхиутыгъа­гъэу, олимпиадэм Урысыем икъыблэ хахьэхэрэ субъект 15-мэ ыкIи IэкIыб къэралыгъо 11-мэ якIэлэеджакIохэу хьисапыр куоу зэзыгъашIэхэрэр хэлэжьагъэх. Ахэр зэкIэри зыщыпсэурэ чIыпIэхэм, къэралыгъохэм ячIыпIэ зэнэкъокъухэм ащатекIуагъэхэу, ялъэпкъ хьисап командэхэм ахэтхэу щытых.

Олимпиадэр окIофэ ахэм задачэ миным ехъу къашIыгъ. ЗадачэхэмкIэ комитетхэм мы олимпиадэм тегъэпсыхьагъэхэу ахэр зэхагъэуцогъагъэх. Иран, Бельгием, Болгарием, Урысыем яшIэныгъэлэжьхэм ахэр агъэ­хьазырыгъагъэх. ГъэцэкIэнхэр гъэшIэгъонхэу щытынхэм ахэм анаIэ тетыгъ.

Задачэ нахь къызэрыкIохэр нахьыбэмэ къашIын алъэкIынэу щытыгъэх. Нахь къинхэр нахь лъэшхэм атегъэпсыхьэгъагъэх. Жюрим хэтхэм къызэраIуагъэм­кIэ, Кавказ олимпиадэм хэлэжьагъэхэм шIэныгъэ дэгъухэр аIэкIэлъыгъэх, дэгъоу зыфа­гъэхьазырыгъэу щытыгъ.

Дунаир зэрэбырсырым ымыгъэщынэхэу IэкIыб къэ­ралы­гъохэм якIэлэеджакIохэр Урысыем щыщ республикэм къызэрагъэкIуагъэхэм къегъэлъагъо тихэгъэгу, тиреспубликэ цыхьэ къыфэзышIыхэрэр зэрэщыIэхэр. Иранэу Америкэм ыгъэщынэ-
рэм, Болгариеу Европэм зэрэщыщым рыгушхорэм, Сириеу зэхакъутагъэм, Азербайджанэу шъхьаф шъыпкъэ хъугъэм, Дагъыстанэу кIочIэ зэфэшъхьаф­хэм амыгъэгупсэфырэм, Монголием, Люксембург, Тыркуем ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм къарыкIыгъэхэр къы­зэрэкIуагъэхэм мэхьанэшхо иI. Наукэр политикэм пэчыжьэу зыщаIощтыгъэ уахътэр текIыгъ, джы политикэ зыхэмылъ щы­Iэжьэп.

Сыдэу щытми, Кавказ олимпиадэр аухыгъ, хэлэжьагъэхэм, зэкI пIоми хъунэу, шIухьафтынхэр аIукIагъэх. Аныбжь елъытыгъэу кIэлэеджакIохэр гощыгъагъэх, ащ тетэуи кIэух­хэр зэ­­фахьысыжьыгъэх. Я 8 — 9-рэ классхэм арысхэм (юниорхэр) ыкIи я 10 — 11-рэ классхэм (нахьыжъхэм ялигэ) зэтефы­гъэу Iоф ашIагъ. На­хьыжъ­хэмкIэ апэ­рэ чIыпIэр къа­хьыгъ АдыгеимкIэ Нэныжъ Пщымафэ, Андрей Ка­лихевич, Вячеслав Богатенкэм, Краснодар краимкIэ Данил Де­миным, Максим Омельченкэм, Даниил Завалинскэм, ­Беларусым къи­кIыгъэ Владислав Зверик, Тыр­куемкIэ Челеби Мустафа. Зэ­­кIэмкIи нэбгыри 8 ­мэхъух.

НахьыкIэхэмкIэ анахь дэгъоу къыхагъэщыгъэх АдыгеимкIэ Си­хъу Эльдар, Семен Севастьяновыр ыкIи Милана Красов­скаяр. Ащ фэдэу я 2-рэ, я 3-рэ сте­пень зиIэхэ дипломхэри кIэ­лэеджакIохэм афагъэшъо­ша­гъэх.

Олимпиадэм ипрограммэ за­дачэ къэшIынхэм анэмыкIэу зы­гъэпсэфыным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэри къыдилъы­тэщтыгъэх. Ащ фэдэу кIэлэеджа­кIохэр Адыгеим икъушъхьэхэм, имузейхэм ащыIагъэх, адыгэ культурэр къызыщылъэгъорэ зэхэхьэ зэфэшъхьафхэм ахэлэ­жьагъэх, адыгэ шхыныгъохэр ауплъэкIугъэх.

Сихъу Гощнагъу.