ХЬАСАНЭКЪО Мурат: «ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ спортым ихэхъоныгъэ Адыгеим лъэпсэшIу щыфашIы»

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Муратрэ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Теуцожь районым» ипащэу Хьачмамыкъо Азэ-матрэ социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьэбзэ заулэ къуаджэу Пэнэжьыкъуае джырэблагъэ щызэ-шIуахыгъ.

Депутатыр гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ муниципальнэ бюджет учреждениеу «Ю. Къ. Нэ­мытIэкъом ыцIэкIэ щыт гурыт еджапIэу N 1-р» зыфиIорэм пстэуми апэу щыIагъ, ащ къыпэIулъ урамхэм бэмышIэу атырагъэуцогъэ тренажерхэр, спортзалэу агъэцэкIэжьыгъэхэр, нэмыкIхэри зэригъэлъэгъугъэх. Джащ фэдэу а зы уахътэм къыкIоцI кIэлэеджэкIо 50-мэ къызфагъэфедэн алъэкIыщт тренажерхэмкIэ зэтырагъэпсыхьащт унэр къыплъыхьагъ.

Ащ нэужым Хьасанэкъо Му­ратрэ Хьачмамыкъо Азэматрэ футбол зыщешIэщтыгъэхэ  шъофэу псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ гупчэ (футбол, баскетбол ыкIи волейбол зыщешIэщтхэр, атлетикэ псын­кIэм зыщыпылъыщтхэр) хъужьы­щтым изытет ауплъэкIугъ. Муни­ципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Теуцожь районым» иадминистрациерэ ООО-у «Дортранссервис» зыфиIорэмрэ язэдэлэжьэныгъэ а псэуалъэу къы­кIэкIуагъэр район гупчэм щыпсэурэ цIыфхэм къызфагъэфедэщт.

Ащ нэужым депутатым федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм якъэкIуа­пIэ­хэм къахагъэкIынышъ, псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ комплексэу зыщы­джэгунхэ алъэкIыщт зал зэте­гъэ­псыхьагъэ зыхэтыщтыр зы­щашIыщт чIыпIэр къыплъы­хьагъ.

Непэ тыздэщыIэгъэ чIы­пIэхэм дэгъоу нафэ къашIыгъ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Теуцожь районым» къэралыгъо мэхьанэ зиIэ политикэу цIыф­хэр жъугъэу спортым къыхэгъэ­лэжьэгъэнхэм фытегъэпсыхьа­гъэу щытыр зэрэщыпхыращырэр, — къыхигъэщыгъ Хьасанэкъо Мурат.

Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIы­кIухэм ыкIи гъот макIэ зиIэ уна­гъохэм арыс сабыйхэм шIу­шIэ IэпыIэгъу аIэкIагъэхьаным пае цIыфхэр социальнэу ухъу­мэгъэнхэмкIэ къулыкъухэм ялIы­кIохэм депутатым ариты­гъэр Iофтхьабзэхэу зэшIуахы­гъэмкIэ анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщ хъугъэ.

Хьасанэкъо Мурат рихъухьэ­гъэ Iофтхьабзэхэм якIэухэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ичIыпIэ общественнэ егъэблэгъапIэу муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Теуцожь райо­ным» щыIэм цIыфхэр щыригъэб­лэгъагъэх. Анахьэу ахэм къаIэ­тыгъэхэр зэпхыгъагъэхэр цIыф­хэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ спортым хэхъоныгъэ егъэшIы­гъэныр, унэ-коммунальнэ ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофы­гъоу къэуцухэрэр зэшIохы­гъэн­хэр ары. КъаIуагъэхэм ялъытыгъэу депутатым гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъу гъэнэфагъэ­хэм зэшIуахын фаехэр зэрытхэгъэ тхылъхэр аIэкIигъэ­хьагъэх.

ЦIыфхэр зетэгъэблагъэхэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм янахьыбэр партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм зэшIуихырэ партийнэ проектхэм адыхэлъы­тагъэу гъэцэкIагъэ хъунхэ алъэ­кIыщт. Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, партием ифедэхэмрэ тихэ­гъэгу щыпсэурэ цIыфхэм яшIоигъоны­гъэхэмрэ зэрэзэтефэхэрэр ащ дэ­гъоу къегъэлъагъо, — икIэ­ухым къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Къандор Анзор.

УФм и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.