ХЬАСАНЭКЪО Мурат: «Тинеущырэ мафэ зэтпхырэр кIэлэцIыкIухэр ары»

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» ипащэу Осмэн Альберт игъусэу псэупIэу Красногвардейскэм Iофтхьэбзэ заулэ щызэрихьагъ.

Сэкъатныгъэ зиIэ сабыйхэмрэ гъот макIэ зиIэ унагъохэм арыс кIэлэцIыкIухэмрэ апае федеральнэ хэбзэгъэуцум шIухьафтынэу къыздищагъэхэр цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ къулыкъухэм ялIыкIохэм аритыгъэх.

— Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, къэралыгъом анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фаер сабый сэкъатхэмрэ гъот макIэ зиIэ унагъохэм арыс кIэлэцIыкIухэмрэ ары. Непэ сэри ахэр згъэгушIо сшIоигъоу шIухьафтынхэр къафэсщагъэх, — хигъэунэфыкIыгъ депутатым.

Нэужым Хьасанэкъо Мурат Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» ичIыпIэ общественнэ приемнэу муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» щыIэм цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

Спортым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, унэ-коммунальнэ, социальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн япхыгъэ Iофыгъохэр ары анахьэу цIыфхэр зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр. Нэбгырэ пэпчъ иIофыгъохэм депутатым икъоу защигъэгъозагъ.

— ЦIыфхэм къаIэтыгъэ гумэкIыгъохэр зэрэзэшIуахыхэрэм сшъхьэкIэ гъунэ лъысфыщт. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр кIэлэцIыкIу, спорт джэгупIэхэм ягъэпсын ары. Тинеущырэ мафэ зэтпхырэр кIэлэцIыкIухэр ары, ахэм зыкъызэIуахынымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэкIэ зетхьан фае, — хигъэунэфыкIыгъ Хьасанэкъо Мурат.

КIэлэегъаджэхэм ярайон зэIукIэу кIэлэегъаджэм и Мафэ ехъулIэу зэхащагъэм депутатыр хэлэжьагъ, зимэфэкIхэм афэгушIуагъ.

— Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» сыкъызэкIом нэрылъэгъу къысфэхъугъ социальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, спортымкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэу зэрихьэхэрэм цIыфхэм осэшхо къызэрэратырэр, — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

КЪАНДОР Анзор.

Урысые Федерацием и

Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.