ХьакIэщыр — лъэпкъ шIухьафтын

Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ унэу хьакIэщ шъуашэ зиIэм Тыжь Илкъай ыцIэ фаусыгъ. Хэкужъым къэзыгъэзэжьы зышIоигъохэм псэуалъэр апэрэ къэуцупIэ афэхъущт.

Пчэдыжьым щагум къыщызэIукIагъэхэм тахаплъэшъ, зэлъэпкъэгъухэм тинэIуасэу ахэтыр зэрэбэм тегъэгушхо. Тыркуем, Сирием, Иорданием, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, Адыгеим, нэмыкIхэм ащыщых. Германием, Косово къарыкIыжьыгъэхэри къытхэтых.

ЕгъэжьапIэр

Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистэу Кушъу Светэ зэрищэгъэ зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ. ЗэхэщэкIо купым хэтэу, лъэпкъ хасэу «Лъэмы­джым» ипащэу Беданыкъо Нихьад хьакIэщыр къызэрэзэIуа­хырэм къытегущыIагъ.

ШIэныгъэлэжьэу Бырсыр Батырбыйрэ Беданыкъо Нихьадрэ лентэ плъыжьыр зэпаупкIи, щагу зэIухыгъэшхом дэт зэлъэп­къэгъухэр хьакIэщым рагъэблэгъагъэх.
Унэр дахэ, къатищ мэхъу. Апэрэ къатыр зэIукIапIэхэм нахь афытегъэпсыхьагъ. Адыгэ лъэпкъ тхыпхъэхэр дэпкъым егъэкIу­гъэх, тIысыпIэхэр бгъэуцунхэу чIыпIэхэр иIэх. Пщэ­рыхьэпIэ­шхо унэм хэт.

Я 2 – 3-рэ къатхэр псэупIэх, фэтэр 14 мэхъух, блырыблэу гощыгъэх. Нэбгырэ тIурытIу арысыным фытегъэпсыхьагъэх.

Удамытхэу ущыпсэущта?

Яхэку къекIолIэжьынхэ ямурадэу ящыкIэгъэ тхылъхэм ягъэхьазырын Iоф дашIэщтыгъ. Тыжь Илкъай иныбджэгъухэр, игупшысэгъухэр игъусэхэу нахь псынкIэ къафэхъущт амалхэм алъыхъущтыгъэх. Краснодар къынэсыгъэ тилъэпкъэгъу бзылъфыгъэу Адыгеим къэзыгъэзэжьы зышIоигъом И. Тыжьыр зыпэгъокIым, машинэу зэрысыр зыдежьагъэм нэсыгъэп. Гъогум щызэутэкIыгъэ машинэхэм тхьамыкIэгъошхо къапкъырыкIыгъ. Илкъай шъобж хьылъэхэр те­щагъэхэу сымэджэщым нагъэсыгъ, ау ипсауныгъэ зыпкъ рагъэуцожьынэу инасып къы­хьыгъэп. Лъэпкъ шIэжьым ыгу фаблэзэ дунаир ыхъожьыгъ.

Мыекъуапэ удамытхэу ущыпсэун зэрэмылъэкIыщтыр Тыжь Илкъай иныбджэгъухэм аушэтыгъэу щытыгъ, ащ фэшI хьакIэщ мэхьанэ зиIэ унэ ща­шIынэу фежьагъэх. Хэкум ицIыф хъужьынхэ амылъэкIэу нэбгырэ пчъагъэмэ къызыщы­хъугъэхэ къэралыгъохэм агъэзэжьыгъ.

Тыжь Илкъай Истамбул щып­сэущтыгъ, янэ-ятэхэр, шыпхъу- рэ шырэ иIагъэх, илъэс 35-м ыныбжь къехъугъагъ. Тыркуем щыIакIэу щыриIэр дэи­гъэп, ау ыгу рэхьат къыритыщтыгъэп – Хэкужъыр къызэреджэжьырэр зэхихыщтыгъ….

Гур къытеожьырэп

И. Тыжьыр дунаим зехыжьым, иныбджэгъухэр зэхахьэхи хьакIэщым ишIын фежьагъэх. Тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ республикэхэм, къэралыгъохэм, анахьэу Тыркуем, IэпыIэгъоу къарыкIыгъэм ишIуагъэкIэ псэупIэр агъэпсыгъ. ШIыхьафкIэ аублэгъэ унэм Мыекъуапэ къе­гъэдахэ.

ПсэупIэм зэрэратхэщтхэм дакIоу, бзэхэр щызэрагъэшIэщтых, шIэжьым, культурэм яхьылIэгъэ зэIукIэхэр щызэхащэщтых.

ТизэдэгущыIэ­гъухэр

Хъуажъ Фахьри, Чэтэо Ибрахьим, IутIыжъ Мэджыд, Жанэ Хьэкъан, Хьэпэе Бильгэ, Цушъхьэ Джамбэт, Хьащыр Баяр, Хьалыу Инал, Бырсыр Абдулахь, Хьарэхъу Хьакъ, Беданыкъо Нихьад, Енэмыкъо Моулид, нэмыкIхэу гущыIэгъу тызфэхъугъэхэм унакIэм мэхьэнэ ин ратыгъ. Зэлъэпкъэгъу­хэм япкъынэ-лынэхэмкIэ агъэпытэрэ лъэмыджым зызэри­ушъом­бгъущтым яцыхьэ телъ.

Шъхьэлэхъо Аскэр, ШъэуапцIэкъо Аминэт, ГъукIэлI Асхьад, СтIашъу Юрэ, СтIашъу Яхьем, Едыдж Мэмэт, фэшъхьафхэм ягупшысэхэр адэтэгощых. Зэлъэпкъэгъухэм язэкъотыныгъэ щыIэныгъэм щэпытэ. Зэхахьэм къыщыгущыIэгъэхэ Бырсыр Батырбый, ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Хьэпэе Бильгэ, фэшъхьафхэм къызэраIуагъэу, IофшIэкIэшIур гупшысэшIум лъигъэкIотэщт. Республикэм имэфэкI мафэ тефэу унэр къы­зэрэзэIуахыгъэр лъэпкъ шIу­хьафтын хъугъэ.

ЕмтIылъ Нурбый.