Хьакъулахь телъхьаным зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтых

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм иящэнэрэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэу Хьасанэкъо Муратрэ Владислав Резникрэ, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

aag6950Депутатхэм аухэсыгъэ повесткэм Iофыгъо 38-рэ щыгъэ­нэфэгъагъ, ахэр зэкIэ зэхафыгъэх. Зэхэсыгъом ипэублэ хэбзэ­гъэ­уцу­нымкIэ ыкIи чIыпIэ зы­гъэIорышIэжьыным иIофы­гъо­хэмкIэ комитетым ипащэу Алексей Лобода къыфагъэшъо­шэгъэ бгъэхалъхьэу «Хабзэр. Пшъэрылъыр. Намысыр» зыфи­Iо­рэр КъумпIыл Муратэ ащ ри­ты­жьыгъ. Джащ фэдэу мы ма­зэм зиюбилей хэзыгъэунэфы­кIы­рэ депутатхэм къафэгушIуагъ.

Iофыгъо шъхьаIэу зэхэсы­гъом къыщаIэтыгъэхэм ащыщ мызекIо­рэ мылъкум хьакъулахьэу тыралъхьэрэм 2017-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу зэхъокIыныгъэхэр зэрэ­­-фэхъущт­хэр. ЫпэкIэ инвентаризационнэ уасэм елъытыгъэу ар агъэ­уцущтыгъэмэ, джы объ-ек­тым икадастрэ ыуас ар зэ­-лъытыгъэ­щтыр. Ащ епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэм Парламентым идепутатхэм дырагъэштагъ ыкIи аштагъ.

aag7022АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэ­риIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ шIыкIэр къэралыгъом ишъолъыр 70-рэмэ ащагъэфедэ. Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ Адыгей закъор ары мы хэбзэгъэуцугъэр зымыгъэфедэщтыгъэр. Хэбзэгъэуцу­гъакIэм диштэу пенсионерхэм фэгъэкIотэнхэр яIэщтых. Нэужым Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет зэфэшъхьафхэм япащэхэр хадзыгъэх, Парламентым ирегламент зэхъокIыныгъэ­хэр фэшIыгъэнхэм тегущыIагъэх. Шъэф мэкъэтыным тетэу хэ­дзынхэр кIуагъэх. Зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэмкIэ, Парламентым бюджет-мылъку, хэбзэ­Iахь экономикэ поли­ти­кэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхы­ныгъэ­-хэм­кIэ икомитет ипащэу Iащэ Мухьамэд, мэкъумэщ политикэм­кIэ, мылъку, чIыгу зэфыщытыкIэ­хэмкIэ комитетым итхьаматэу Владимир Нарожнэр хадзы­гъэх. Ахэр Адыгэ Республи­кэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэхэуи апэрэ зэхэсыгъом щыхадзыгъагъэх.

АР-м и Парламент ыпэкIэ комитети 9 иIагъэмэ, зэхъокIы­ныгъэхэр фэхъугъэх, джы коми­тети 7-рэ зы комиссиерэ иIэх.

Джащ фэдэу псэупIэ фондым хэхьэрэ унэхэр зэзэгъы­ныгъэм тетэу цIыфхэм зэраратхэрэм епхыгъэ Iофыгъохэм, 2017-рэ илъэсым АР-м ипенсионер рыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу ищыкIэгъэщтыр гъэнэфэгъэным, УФ-м щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурэ кIэн­хэу АР-м итхэм якъэухъумэнкIэ, ягъэфедэнкIэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэным, транспортыр уцупIэ гъэнэфагъэм зэращэрэ, ар зэраIыгъырэ, зэраратыжьы­рэ шIыкIэм, илъэс пчъагъэр изы­гъэкъугъэхэм пенсие зэраратырэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм депутатхэр ахэплъагъэх.

Делэкъо Анет.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.