Художественнэ пащэр ХьакIэгъогъу Къэсэй

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм тыгъуасэ зэхахьэу щыкIуагъэр зэхэщэн Iофыгъохэм афэгъэхьыгъагъ. Адыгеим культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэт зэIукIэм къыщыгущыIагъ.

Къулэ Мыхьамэт зэрэхигъэ­унэ­фыкIыгъэу, лъэхъаным диштэу опыт ин зиIэ режиссер непэ Лъэпкъ театрэм ищыкIагъ. Республикэм ипащэхэм ар къыдалъыти, зэлъашIэрэ режиссерэу ХьакIэгъогъу Къэсэй Адыгеим и Лъэпкъ театрэ ихудожественнэ пащэу агъэнэфагъ.

Аужырэ илъэсхэм Шъхьэлэхъо Светланэ мы IэнатIэм Iутыгъ. Iоф зишIэгъэ уахътэм къыкIоцI театрэм пшъэрылъэу иIэхэр дэгъоу ыгъэцэкIагъэх. ЗэхъокIыныгъэу Урысыем, рес­публикэм ащы­кIохэрэм къапкъы­рыкIэу Адыгэ Республикэм ипащэхэм унашъо ашIыгъ ХьакIэ­гъогъу Къэсэй Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ па­щэу агъэнэфэнэу.

Уахътэм диштэу Лъэпкъ театрэм иIофыгъохэр лъигъэ­кIотэнхэу, театрэм иныбджэгъу­хэм япчъагъэ хэхъонэу искусствэм пыщагъэхэм афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.