Хахъо иIэу илъэсыр аухыгъ

2016-рэ илъэсым республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ едэIунхэр мы мафэхэм щыIагъ. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Iофтхьабзэм къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм, муниципальнэ образованиехэм ялIыкIохэр, студентхэр, нэмыкIхэр хэлэжьагъэх.

— Федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэгъэуцугъэхэм адиштэу ыкIи республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн шъыпкъагъэ хэлъэу зэрэзэхащэрэр къэгъэлъэгъогъэным фэшI икIыгъэ илъэсым республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ едэIунхэр зэхэтщагъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, 2016-рэ илъэсыр зэрифэшъуашэу кIуагъэ, хахъо иIэу ар къэтыухыгъ. Ыпэрэ илъэсхэм афэдэу социальнэ Iофхэм ягъэцэкIэн анахь чIыпIэ ин ыубытыгъ. 2015-рэ илъэсым елъытыгъэмэ, хахъохэр миллиардрэ миллион 477,4-кIэ гъэрекIо нахьыбагъ, — къыIуагъ Наталья Широковам.

Адыгеим финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый нэужым икIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ыпэрэ илъэсхэм афэдэу 2016-рэ илъэсми бюджетым игъэцэкIэнкIэ анахьэу анаIэ зытетыгъэр УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъохэр, социальнэ программэхэр, пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэр ары.

2016-рэ илъэсым сомэ миллиард 18,1-рэ зэхэубытагъэу бюджетым къихьагъ. Хъарджхэр сомэ миллиард 17,6-рэ хъугъэ. 2015-рэ илъэсым елъытыгъэмэ, бюджетым къихьагъэр сомэ миллиард 1,1-кIэ нахьыб, сомэ миллион 482,2-кIэ хъарджхэр нахь макIэ хъугъэх, ащ къыхэкIыкIэ сомэ миллион 438-рэ хахъо иIэу илъэсыр аухыгъ.

Республикэ бюджетым ифинансовэ илъэси гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм тегущыIагъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, федэр сомэ миллиард 15,1-рэ, хъарджыр сомэ миллиард 14,7-м нэсыгъ. 2015-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, сомэ миллион 776,8-кIэ федэр нахьыб ыкIи сомэ миллион 398-рэ хахъо иIэ хъугъэ.

ФинансхэмкIэ министрэм къызэриIуагъэмкIэ, IэкIыбым къыщыдагъэкIырэ продукциер тэтиехэмкIэ зэблэхъугъэ зэрэхъугъэм, республикэм къыщашIырэ санэхэм шъон пытэхэм яакцизхэм зэрахэхъуагъэм ар къыкIэкIуагъ.

ХэбзэIахьэу сомэ миллиарди 8,3-рэ, мыхэбзэIахьэу миллион 248-рэ республикэ бюджетым къихьагъ. Процент 33,8-рэ акцизхэм къакIэкIорэ федэу бюджетым къыхэхъухьагъ. Долэ Долэтбый къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэ бюджетым амалэу иIэхэм ялъытыгъэу хъарджхэри гъэпсыгъэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, социальнэ Iофхэм ягъэцэкIэн анахь чIыпIэ ин рагъэубытыгъ: гъэсэныгъэм исистемэ — сомэ миллиарди 3-м ехъу, псауныгъэр къэухъумэгъэным — сомэ миллиарди 2,8-рэ, социальнэ политикэм — сомэ миллиарди 2,7-рэ, лъэпкъ экономикэм — сомэ миллиарди 2,7-рэ, нэмыкIхэри.

Бюджетым фэгъэхьыгъэ упчIэу къатыгъэхэм Долэ Долэтбый джэуапхэр къаритыжьыгъэх, ежь иеплъыкIэхэри къыриIотыкIыгъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.