Хабзэм диштэным нахь лъыплъэщтых

Мытхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ягъогупэ пызыбзыкIырэ ведомствэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм бэмышIэу щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широ­ковам Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ и Министерствэ, Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Адыгэ Респуб­ликэм и МВД, ипрофсоюзхэм, Федеральнэ хэбзэIахь къулы­къум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, Адыгэ Респуб­ликэм ипрокуратурэ, Урысые Фе­дерацием ПенсиехэмкIэ ифонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ, Роспотребнадзорым, социальнэ страхованиемкIэ Фондым Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ, Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие, муниципальнэ образованиехэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм и Премь­ер-министрэ игуадзэ зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, мытхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ягъогупэ пы­бзыкIыгъэнымкIэ илъэсныкъом телъытэгъэ планыр процент 63-кIэ агъэцэкIагъ. Хэбзэнчъэу нэбгырэ 2743-мэ Iоф ашIэу, тхыгъэу нэбгырэ 1064-рэ зарамыгъэтхыгъэу къыхагъэщыгъ.

«Мы лъэныкъомкIэ тшIагъэм тыкъыщыуцу хъущтэп. АщкIэ амал шIукIаехэр джыри тиIэх. Хэбзэнчъэу лажьэхэрэр муниципальнэ образование пэпчъ къыщыхэгъэщыгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэр нахь агъэлъэшын фае. Мэфи 10 тешIэ къэс уплъэкIунхэр зэхащэзэ ашIыщт, мы лъэныкъомкIэ муниципалитетхэм яIофхэм язытет къэзыгъэлъэ­гъорэ отчетхэр Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IэкIагъэхьащтых. Тэ зэ­кIэми къыдгурыIон фае а Iофыр зэрэзэхащэрэм чIыпIэхэм ябюджет мылъкоу къихьащтыри, со­циальнэ пшъэрылъхэр зэрагъэцэкIэщтыри бэкIэ зэрялъытыгъэр», — къыIуагъ Наталья Широковам.
Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэбзэн­чъэу Iоф зышIэхэрэм ягъогупэ пхъа­шэу пыбзыкIыгъэным Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ре­нэу ынаIэ тырегъэты. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ зэрафишIыгъэм тетэу Iоф­хэм гъунэ алъызыфыщт ве­домствэ купхэр зэхащагъэх, уплъэкIун пчъагъи ­рагъэкIокIыгъ.

ГущыIэм пае, станицэу Ханскэм дэт организацие 79-р зауплъэкIум, амытхыгъэу Iоф ашIэу нэбгырэ 39-рэ къыхагъэ­щыгъ. Джащ фэдэу уплъэкIунэу зэхащэхэрэм якIэуххэм атетэу хэбзэIахь къулыкъум къэбарэу къаIэкIигъахьэрэр зэхафы. ЦIыфхэмрэ хьылъэхэмрэ таксикIэ хэбзэнчъэу зезыщэхэрэм, амытхыгъэхэу Iоф зышIэ­рэ мэ­къумэщышIэ фермер хъыз­мэт­шIапIэхэм ягъогупэ пы­бзы­кIы­гъэнымкIэ уплъэкIунэу зэхащэгъагъэхэм якIэуххэм ягу­гъу зэ­хэсыгъом къыщашIыгъ.

Муниципальнэ образование заулэмэ ялIыкIохэм яотчетхэм зэхэсыгъом щядэIугъэх. Мы IофыгъомкIэ Джэджэ, Тэхъу­тэмыкъое, Красногвардейскэ районхэм Iофэу ащашIэрэм тегущыIагъэх, щыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэм ягугъу къашIыгъ, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ ама­лэу зэрахьащтхэр агъэнэфагъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие ипащэ игуадзэу Сергей Абрамцовым зэхэсыгъом къызэрэ-щи­IуагъэмкIэ, илъэсыр къызи­хьагъэм щегъэжьагъэу IофшIэн къя­зытырэ нэбгырэ 32-рэ ведомствэм ыуплъэкIугъ, хэбзэнчъэу лажьэхэу нэбгырэ 39-рэ къыхигъэщыгъ. IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэм диштэу ахэр IофшIапIэхэм ащарагъэтхыгъэх.

Зэхэсыгъом щаштэгъэ унашъом тетэу хэбзэнчъэу лажьэ­хэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ уплъэкIунхэр ренэу муниципальнэ образование пэпчъ щызэхащэщтых. Джащ фэдэу ведомствэхэм язэдэлэ­жьэныгъэ, информационнэ Iоф­шIэныр нахь агъэлъэшынэу зэ­хэсыгъом пшъэрылъ щафашIыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу