Фэсакъыныгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэщт

«Бережливая поликлиника» зыфиIорэ проектыр жъоныгъуакIэм къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм щагъэцакIэ. Мыекъопэ къэлэ кIэлэцIыкIу поликлиникэу N 1-мрэ Мыекъопэ къэлэ поликлиникэу N 3-мрэ ащ хэлажьэх.

Проектыр тишъолъыр щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэр зэрагъэшIэнэу, специалистхэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэным

пае IэпыIэгъу афэхъунхэу «Росатом» зыфиIорэ организацием илIыкIохэр Адыгеим къэкIуагъэх. Бэдзэогъум и 11-м проектым икураторэу Владимир Арженцовым егъэджэн семинар тишъолъыр щыригъэкIокIыгъ. Ащ нэмыкIэу, Iофтхьабзэр заублагъэм къыкIоцI республикэм имедицинэ учреждениехэм Iофэу ашIагъэр «Росатомым» илIыкIохэм зэрагъэлъэгъугъ.

— IофшIэныр нахь шIуагъэ къытэу зэхэщэгъэным проектыр афытегъэпсыхьагъ. Проектыр ифэшъуашэм тетэу гъэцэкIагъэ хъумэ, цIыфым поликлиникэм уахътэу щигъакIорэр нахь мэкIэщт, IэзэпIэ учреждением рэхьатныгъэ чIэлъыным фэIорышIэщт. Iофтхьабзэм хэлэжьэрэ поликлиникэхэм зэхъокIыныгъэшIухэр зыфэхъунхэу алъытэрэ лъэныкъохэр агъэнэфагъэх. Поликлиникэхэм яотделениехэм ащыщхэр оптимизировать ашIынхэр проектым къыдыхэлъытагъэх, — къеты Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ.

Проектым иIофшIэн Iоныгъо мазэм зэфахьысыжьыщт. КIэух дэгъухэр къызынафэхэкIэ, нэмыкI учреждениехэми мыщ фэдэ екIолIакIэр ащагъэфедэщт.

(Тикорр.).