Франциер анахь лъэш

Днаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щыкIуагъ. Къэралыгъо 32-мэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр тихэгъэгу истадион 11-мэ ащешIагъэх.

Дышъэ медальхэм афэгъэхьыгъэ кIэух зэIукIэгъур Москва щыкIуагъ. Францием ифутболистхэр 4:2-у Хорватием иешIакIохэм атекIуагъэх, апэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ.

Дунаим изэнэкъокъу гъэшIэ­гъонэу зэхащагъ. Футболым имызакъоу, культурэм епхыгъэ зэIукIэгъухэри гум рихьыгъэх. Анахьыбэ хъухэу зекIохэр къарыкIыгъэх США-м, Германием, Бразилием, Мексикэм, нэмыкIхэм.

2014-рэ илъэсым дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Бразилием щыкIуагъ. Урысыемрэ Бразилиемрэ ястадионхэм ащызэхащэгъэ ешIэгъухэм яплъыгъэхэм япчъагъэ зэбгъапшэмэ, Бразилием истадионхэм ащеплъыгъэхэр нэбгырэ мин 450-рэ фэдизкIэ нахьыбэх. Ар къыдэплъытагъэми, Урысыем зэнэкъокъухэр нахь дахэу щызэхащагъэхэу спортым хэшIыкI фызиIэхэм къаIо, ар тэркIэ гу­шIуагъо.

ЕмтIылъ Нурбый.