Форумым шъукъыхэлажь

ТХЭКIО НЫБЖЬЫКIЭХЭУ ЛЪЫТЭНЫГЪЭ ЗЫФЭСШIЫХЭРЭР!

Урысыем, СНГ-м хэхьэрэ хэгъэгухэм, IэкIыб къэралыгъохэм ятхэкIо ныбжьыкIэхэм яфорум илъэс къэс Подмосковьем щэкIо. Роспечатыр яIэпыIэгъоу социальнэ-экономикэ, интеллектуальнэ программэхэмкIэ Фондымрэ литературнэ журнал Iужъухэмрэ илъэс 17 хъугъэу ар зэдызэхащэ.

Урысые тхэкIо, усэкIо, драматург, литературнэ критик, зэдзэкIэкIо пэрытхэр япащэу литературнэ творчествэм ижанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ мастер-классхэр, семинархэр, творческэ пчыхьэзэхахьэхэр, джырэ литературэм иIофыгъохэмкIэ Iэнэ хъураехэр, тхэкIо, общественнэ, къэралыгъо IофышIэ цIэрыIохэм язэIукIэгъухэр, литературэм итарихъкIэ лекциехэр ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр форумым щызэхащэх.

Илъэс 17-м къыкIоцI Урысыем ишъолъыр 81-мэ, СНГ-м хэхьэрэ хэгъэгу, IэкIыб къэралыгъо 24-мэ яавтор ныбжьыкIэ мин 1,5-м ехъу форумым хэлэжьагъ. Ахэм ащыщхэм творческэ гъэхъэгъэшхохэр ашIыгъэх, литературнэ шIухьафтын зэфэшъхьафхэр къафагъэшъошагъэх. Ахэр — Сергей Беляковыр, Станислав Востоковыр, Алиса Ганиевар, Денис Гуцко, Алексей Ивановыр, Мария Марковар, Анна Матасовар, Дмитрий Новиковыр, Анастасия Орловар, Захар Прилепиныр, Валерия Пустоваяр, Елена Усачевар, Сергей Шаргуновыр ыкIи нэмыкIхэр.

НыбжьыкIэ сэнаущхэм якъыхэгъэщынкIэ Урысые хэгъэгушхом ащ фэдэ форум закъо щызэхэпщэныр мэкIаIоу зэрэщытыр къэIогъэн фае. Илъэс къэс заявкэ 600-м ехъу Фондым къырахьылIэ, ау ащ хэлэжьэн зылъэкIырэр нэбгыри 150 — 170-рэ ныIэп.

Джащ епхыгъэу мыгъэ тхэкIо ныбжьыкIэхэм уцугъуитIукIэ Iоф адашIэщт. Апэрэ уцугъор федеральнэ шъолъыри 8-мэ ащыкIощт, къалэхэу Москварэ Санкт-Петербургрэ ялитературнэ журналхэм яIофышIэхэм автор ныбжьыкIэхэм ялитературнэ IэпэIэсэныгъэ зыщыхагъэхъон алъэкIыщт еджэпIи 8 а шъолъырхэм къащызэIуахыщт.

ТхэкIо ныбжьыкIэхэм я Дунэе форумэу Iоныгъом и 16-м къыщегъэжьагъэу и 22-м нэс щыIэщтым хэлэжьэщтхэр а еджапIэхэм ачIэсыгъэхэу мастер-классхэм япащэхэм къыхахыхэрэр ары.

ТхэкIо ныбжьыкIэхэм яеджапIэхэм якъызэIухынкIэ уахътэу къэнэжьыгъэр зэрэмакIэм епхыгъэу 2018-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м нэс шъуизаявкэхэр социальнэ-экономикэ интеллектуальнэ программэхэмкIэ Фондым мыщ фэдэ адресымкIэ къыIэкIэжъугъэхьанэу тышъолъэIу: fseip@mail.ru.

Заявкэм зэнэкъокъум шъузэрэхэлэжьэщт тхыгъэмрэ анкетэмрэ кIыгъунхэ фае.

Социальнэ-экономикэ интеллектуальнэ программэхэмкIэ  

Фондым ипрезидентэу, лъытэныгъэ къышъуфэзышIэу С. А. ФИЛАТОВ