Форумым зыфагъэхьазыры

АР-м иминистрэхэм я Кабинет икIэщакIоу 2017-рэ илъэсым шэкIогъум и 9-м инвестиционнэ форумэу «АдыгеяИнвест-2017» зыфиIорэр апэрэу Мыекъуапэ щыкIощт.

Ащ изыфэгъэхьазырын ыкIи изэхэщэн зэрэдэлажьэхэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав зэхищагъ.

Iофтхьабзэм хахьэу шъолъырым иминистерствэ зэфэшъхьафхэм тапэкIэ шIуагъэ къэзыхьын зылъэкIыщт инвестиционнэ проектхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ агъэхьазырых, къэралыгъо-унэе зэпхыныгъэм мэхьанэу иIэр къыраIотыкIы. IэкIыб инвесторхэр ыкIи шъолъыр компаниехэм япащэхэр зыхэлэжьэщтхэ секционнэ ыкIи тематическэ сессиехэр рагъэкIокIынхэу агъэнафэ.

Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, республикэр инвестициехэмкIэ хъопсагъоу щытыныр, шъолъырым иэкономикэ къыхалъхьэрэ инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэныр ыкIи бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм Адыгеим щызэхащэщт инвестиционнэ форумыр фэлэжьэн фае.

КIАРЭ Фатим.