Форумым Адыгеир хэлэжьэщт

Урысые инвестиционнэ форумыр мэзаем и 15 — 16-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ иплощадкэ щызэхащэщт. Хабзэ зэрэхъугъэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр мы Iофтхьабзэм хэлэжьэщт.

Республикэм ипащэхэм зэрагъэнэфагъэмкIэ, форумым зэрэхэлэжьэхэрэ шIыкIэр мы илъэсым зэблахъунэу ары. Джы нахь мэхьанэ зэратыщтыр тишъолъыр иэкономикэ инвестицие къыхэзылъхьэ зышIоигъохэм ыкIи джырэ уахътэм зипроектхэр Адыгеим щызыгъэцакIэхэрэм занкIэу адэгущыIэгъэныр ары. Ащ епхыгъэ IофшIэн программэ гъэнэфагъэ агъэхьазыры.

ГущыIэм пае, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ВетроОГК» зыфиIорэм ипащэхэм заIукIэхэкIэ, жьыкIэ Iоф зышIэрэ паркым игъэпсын епхыгъэ инвестиционнэ проектэу республикэм щагъэцакIэрэм апэрэ зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм атегущыIэщтых. Адыгеим и ЛIышъхьэ компаниеу «ИКЕЯ-м» ипащэхэм адыриIэщт зэдэгущыIэгъум Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыщтыр ятIонэрэ сатыушIыпIэ гупчэм ишIын зэшIохыгъэныр ары. Джащ фэдэу проектыкIэхэр лъыгъэкIотэгъэнхэм фытегъэпсыхьагъэу стратегическэ гухэлъхэмкIэ Агентствэм дашIыщт зэзэгъыныгъэм кIэтхэнхэу агъэнафэ.

— Инвесторхэм тызаIукIэкIэ проектэу агъэцакIэхэрэмкIэ IофшIэныр зэрэлъыкIуатэрэм зыщытэгъэгъуазэ, зэшIотхын тлъэкIыгъэр зэфэтэхьысыжьы, тапэкIэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтын, тизэпхыныгъэ нахь зыщыдгъэпытэн фэе лъэныкъохэм тягупшысэ. Республикэм иэкономикэ илъэныкъо нахь хъопсагъохэм инвесторхэм ямылъку къыхалъхьанымкIэ предложение гъэнэфагъэхэр къафэтхьынхэм тыфэхьазыр. Ахэр энергетикэр, агропромышленнэ комплексыр ыкIи зекIоныр арых. Мы IофшIэным зэфэхьысыжьэу фэхъущтхэр ежь форумыр зыщыкIорэ уахътэм къэнэфэщтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Инвестиционнэ форумым къыдыхэлъытагъэу АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэнэу агъэнафэ. ГущыIэм пае, «Экспорт в стратегии развития АПК регионов» зыфиIорэм. Ащ нэмыкIэу Урысые Федерацием транспортымкIэ иминистрэ, Италием иконсулэу Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ащыIэ Пьерпаоло Лодиджини аIукIэщт.

Джащ фэдэу республикэм ипащэхэр форумым иIофтхьэбзэ шъхьаIэхэм ащыщэу «Формируя образ будущего» зыфиIорэм хэлэжьэщтых. Мэзаем и 15-м кIощт пленарнэ зэхэсыгъоу «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» зыцIэм УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр щыIэщт.

Зэхэсыгъом къекIуалIэхэрэр шъолъыр политикэм, къэралыгъом исубъектхэм экономикэм ыкIи инвестициехэм алъэныкъокIэ амалэу аIэкIэлъхэм атегущыIэщтых.